KRUS

A- A A+

Podstawy prawne

Wymieniane w serwisie Kasy akty prawne, ze wskazaniem źródła ich publikacji w bazie aktów prawnych ISAP na stronie internetowej Sejmu RP, służą jedynie celom informacyjnym, gdyż jedynym źródłem prawa w Polsce są akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz w Monitorze Polskim.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 174) 


Ustawa z dnia 23 marca 2006 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw. 


Wybrane akty prawne związane z funkcjonowaniem  ubezpieczenia społecznego rolników

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lipca 2013 r. sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. 2013 r. poz. 860)

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.2005 r. Nr 6 poz. 46)

ZARZĄDZENIE NR 40 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1523)

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r.o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 - 2014 (Dz.U.2012, poz. 123 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.ujedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 400, z 2014 r. poz. 496)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.35.219)

Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. (Dz. U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852)


Zobacz także:

Opens internal link in current windowPrzedmiot działalności KRUS

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniePrzyjmowanie i załatwianie spraw w KRUS