KRUS

A- A A+

Struktura organizacyjna KRUS

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje Prezes - centralny organ administracji rządowej podległy ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Prezesa Kasy powołuje i odwołuje  Prezes Rady Ministrów, na wniosek  ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes KRUS pełni z urzędu, pod nadzorem Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, funkcje zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Prezes KRUS może mieć jednego zastępcę lub zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Kasy. 

Prezes Kasy zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania. Więcej w BIP - dział  Praca w KRUS.

Wymagane kwalifikacje na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych KRUS określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. nr 27 z 2010 poz. 134, z późn. zm.).

Za realizację zadań przydzielonych poszczególnym strukturom Kasy odpowiadają przed Prezesem dyrektorzy Biur Centrali Kasy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, tj. centrów rehabilitacji rolników i ośrodków rehabilitacyjnych mających status samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.).

 

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ KRUS TWORZĄ:

Centrala

Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe

Ponadto Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego swoje ustawowe zadania w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych rolnikom uprawnionym do świadczeń z Kasy realizuje przy pomocy
Zakładów rehabilitacji leczniczejZobacz także:

Status prawny KRUS