KRUS

A- A A+

Struktura organizacyjna KRUS

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje Prezes - centralny organ administracji rządowej podległy ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Prezesa Kasy powołuje i odwołuje  Prezes Rady Ministrów, na wniosek  ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Prezes KRUS pełni z urzędu, pod nadzorem Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, funkcje zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Prezes KRUS może mieć jednego zastępcę lub zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Kasy. 

Prezes Kasy zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania. Więcej w BIP - dział  Praca w KRUS.

Wymagane kwalifikacje na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych KRUS określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. nr 27 z 2010 poz. 134 z późn. zm.) w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 maja 2016 r. zmieniającym ww. rozporządzenie z 2010 r.

Za realizację zadań przydzielonych poszczególnym strukturom Kasy odpowiadają przed Prezesem dyrektorzy Biur Centrali Kasy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, tj. centrów rehabilitacji rolników i ośrodków rehabilitacyjnych mających status samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266)

 

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ KRUS TWORZĄ:

Centrala

Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe

Ponadto Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego swoje ustawowe zadania w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz udzielania świadczeń zdrowotnych rolnikom uprawnionym do świadczeń z Kasy realizuje przy pomocy
Zakładów rehabilitacji leczniczejZobacz także:

Status prawny KRUS