KRUS

A- A A+

Centrala KRUS

Centrala organizuje pracę KRUS, sprawuje nadzór nad pracą jednostek terenowych, inicjuje rozwiązania zamierzające do usprawnienia systemu ubezpieczenia społecznego rolników, współpracuje z ministerstwami, urzędami centralnymi i in. instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w realizacji zadań Kasy, koordynuje kontakty Kasy z międzynarodowymi instytucjami ubezpieczeniowymi.


Do zadań Centrali związanych w szczególności z zarządzaniem funkcjonowania Kasą należy:

  • przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących zagadnienia z zakresu działania poszczególnych biur merytorycznych Centra
  • sporządzanie wytycznych, instrukcji, wyjaśnień dla jednostek organizacyjnych Kasy o obowiązujących uregulowaniach prawnych
  • opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych
  • opracowywanie projektów druków i formularzy
  • analiza sprawozdań sporządzonych przez jednostki organizacyjne dotyczących pracy nadzorowanych pionów merytorycznych
  • opracowywanie wewnętrznych informacji, sprawozdań oraz obowiązującej sprawozdawczości statystycznej
  • prowadzenie szkoleń dla ogółu pracowników Kasy
  • rozpatrywanie skarg i wniosków; prowadzenie działalności popularyzującej zadania Kasy i system ubezpieczeń społecznych rolników poprzez opracowywanie m.in. poradników, informatorów i in. publikacji
  • realizacja zadań wynikających z rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych oraz zadań wynikających ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
  • przygotowywanie i doskonalenie procedur ISO w systemie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz nadzorowanie ich przestrzegania.

Zobacz: regulamin organizacyjny Kasy

Dane adresowe Centrali