KRUS

A- A A+

Deklaracja dostępności serwisu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.krus.gov.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: przed rokiem 2000

Data ostatniej dużej aktualizacji: 16.08.2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • • pochodzą z różnych źródeł,
 • • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej, e-mail kwm(at)krus.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu 22 592 64 05.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Kasa zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Kasa zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Kasa odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

MIEJSCA PARKINGOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Na parkingu wewnętrznym Centrali KRUS bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

 • Metro M1 – stacja Pole Mokotowskie (stacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz wzroku) – znajduje się ok 350 m od wejścia
 • Tramwaje – przystanek Biblioteka Narodowa, linie 17,33 – przystanek wyposażony w windę dla osób z niepełnosprawnością ruchową – znajduje się ok 200 m od wejścia
 • Autobusy :
  • przystanek Biblioteka Narodowa, linie 167,174,200 – znajduje się ok 200m od wejścia
  • przystanek Metro Pole Mokotowskie 02, linie 119, 167, 174, 700 - znajduje się przy SGH w odległości ok. 350 m od wejścia

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Kancelaria - pok. 101 oraz Biuro Obsługi Interesantów – pok. 122 znajdują się na niskim parterze.

Godziny urzędowania: Pn. – Pt. 8-16

DOJŚCIE DO BUDYNKU

Wejście dla interesantów zlokalizowane jest przy bramie wjazdowej na teren parkingu Centrali KRUS. Przy bramie znajduje się dzwonek z symbolem osoby niepełnosprawnej. Do budynku należy dostać się od strony parkingu.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

TOALETA

Toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się obok pok. 122 na niskim parterze.

WINDA

W budynku nie ma windy osobowej. Dla osób z niepełnosprawnością ruchu dostępny jest poziom niskiego parteru.