KRUS

A- A A+

Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe

Dane teleadresowe oddziałów regionalnych i podległych im placówek terenowych 

Oddziały Regionalne (OR) są jednostkami organizacyjnymi Kasy służącymi do bezpośredniej realizacji zadań z ubezpieczenia społecznego rolników oraz innych zadań, powierzonych Kasie do realizacji na podstawie odrębnych przepisów. Terytorialny zasięg  działalności OR obejmuje obszar poszczególnych województw.

Do zadań OR należy:

 • ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego rolników i domowników
 • pobór składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • dochodzenie należności z tytułu opłacania składek w trybie przymusowym,
 • stosowanie ulg w spłacie należności,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym w rolnictwie,
 • działania związane z rehabilitacją leczniczą rolników uprawnionych do świadczeń Kasy,
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z orzecznictwem lekarskim,

 • prowadzenie ewidencji osób zgłaszanych przez Kasę do ubezpieczenia zdrowotnego dokonywanie wymiaru składek na to ubezpieczenie i przekazywanie należnych na ubezpieczenie składek do właściwych Oddziałów  NFZ.
 • ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia, ich bieżącą realizację, dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • pobieranie z wypłacanych świadczeń i rozliczanie zaliczki na poczet podatku dochodowego,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału i podległych mu placówek terenowych,
 • reprezentowanie Kasy w postępowaniu sądowym, dotyczącym odwołań od wydanych decyzji. 


Placówki Terenowe (PT) są jednostkami podległymi oddziałom regionalnym. W zakresie ubezpieczeń PT realizują m.in. następujące zadania:

 • ustalają i wydają decyzje z zakresu podlegania ubezpieczeniu

 • wymierzają, pobierają i rozliczają składki ubezpieczeniowe,
 • prowadzą ewidencję okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,
 • dochodzą należności z tytułu nieopłaconych składek w trybie przymusowym,
 • rozpatrują wnioski w sprawie zastosowania ulg w spłacie należności,

 • prowadzą postępowanie powypadkowe,
 • przyjmują wnioski o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w szczególności ustalają prawo i wydają decyzje w sprawie przyznania zasiłków chorobowych i zasiłków pogrzebowych,
 • udzielają informacji zainteresowanym.              


Przetargi ograniczone Oddziałów Regionalnych KRUS (w latach 2015-2017)


Zobacz także:            

 

Mapa KRUS