NIEZBĘDNIK

A- A A+

Hektar przeliczeniowy

Jednostka kalkulacyjna ustanowiona głównie do celów podatku rolnego; powierzchnia rzeczywista użytków rolnych (gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów, gruntów pod stawami i  pod zabudowaniami, gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych) podlega opodatkowaniu według przeliczników zależnych od X klas gruntów i okręgów podatkowych, w obrębie których położone jest dane gospodarstwo rolne (do celów obliczania hektarów przelicz. kraj dzieli się na 4 okręgi podatkowe). Szczegółową tabelę ha przeliczeniowych zawiera Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego jest w zasadzie w całym kraju jednakowa, ponieważ zakłada się, że każdy ha przelicz. daje podobny dochód.