NIEZBĘDNIK

A- A A+

Rolnik

Pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników związany jest nie tylko z posiadaniem gruntu, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami) uznawany jest za gospodarstwo rolne, ale przede wszystkim z osobistym prowadzeniem przez rolnika działalności rolniczej, co należy rozumieć jako osobiste i na własny rachunek kierowanie i zarządzanie gospodarstwem, troskę o jego należyte funkcjonowanie, stałe wykonywanie działalności noszącej znamiona działalności rolniczej.