Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS
 UE > Zadania KRUS

A- A A+

Zadania KRUS

Przy realizacji przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do rolników:

Od 1 maja 2010 r. funkcje instytucji właściwej do ustalania ustawodawstwa właściwego pełni obok ZUS także KRUS, ale wyłącznie w stosunku do osób, które po podjęciu innej aktywności zawodowej na terytorium innego państwa członkowskiego nadal będą spełniać warunki do ubezpieczenia społecznego rolników, np. w sytuacji:

 • podejmowania za granicą na własny rachunek podobnej do działalności prowadzonej w Polsce - na podstawie art. 12 ust. 2 rozporządzenia 883/2004,
 • prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i poza jej granicami (art. 13 ust. 2),
 • prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce i działalności pozarolniczej poza jej granicami (art. 13 ust. 2),
 • prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i pozarolniczej za granicą (art. 13 ust. 2),
 • zastosowania wyjątków od przepisów art. 11 do 15 na podstawie art. 16 rozporządzenia 883/2004 w odniesieniu do osób, które pozostaną ubezpieczone w systemie rolniczym (w KRUS).

Natomiast ZUS nadal potwierdza właściwe ustawodawstwo w stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą, ale w następujących przypadkach:

 1. kiedy rolnik podejmie pracę podobną do działalności wykonywanej w Polsce, lecz w charakterze pracownika najemnego - przy zastosowaniu art. 12 ust. 2 rozporządzenia 883/2004;
 2. kiedy rolnik prowadzący równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą nie będzie spełniał warunków określonych w polskim prawie wewnętrznym do pozostania w systemie rolniczym – przy zastosowaniu art. 13 ust. 2 rozporządzenia 883/2004.

Do 30 kwietnia 2004 r. funkcję instytucji właściwej w stosunku do wszystkich grup ubezpieczeniowych, w tym również do rolników podejmujących pracę najemną lub wykonywanie pracy na własny rachunek na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, pełnił wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W tym celu ZUS wydawał stosowny formularz E 101, potwierdzający pozostawanie w polskim systemie ubezpieczeniowym. 

 • funkcje instytucji właściwych (i jednocześnie instytucji miejsca zamieszkania lub pobytu) w zakresie krótkoterminowych świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz wypadku przy pracy rolniczej i rolniczej choroby zawodowej, zasiłków pogrzebowych po ubezpieczonych i członkach ich rodzin, do których mają zastosowanie ww. przepisy, pełnią oddziały regionalne i placówki terenowe;
 • funkcje instytucji właściwych (instytucji miejsca zamieszkania - instytucji miejsca pobytu) w zakresie emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych i zasiłków pogrzebowych po emerytach lub rencistach oraz członkach ich rodzin, do których mają zastosowanie powyższe przepisy - pełnią - we współpracy z instytucjami wskazanych niżej Państw - następujące jednostki terenowe KRUS:

Lp.Jednostka terenowa KRUS

właściwa w odniesieniu do osób:

 • posiadających wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia, zamieszkałych w następujących państwach:
  lub
 • okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne, w tym ostatnio przebyte w następujących państwach:
1.

Oddział Regionalny KRUS
w Krakowie - Wydział Świadczeń zagranicznych w Nowym Sączu
ul. Młyńska 8
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 (18) 440 73 03 do 07
fax: +48 (18) 440 72 98
mail: nowysacz(at)krus.gov.pl

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Korea Pd., Lichtenstein, Litwa, Łotwa,  Luksemburg, Macedonia, Malta, Mołdawia, Mongolia,  Norwegia, Portugalia, Quebec, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki,  Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.  

2.

Placówka Terenowa KRUS
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Krotoszyńska 41
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. +48 (62) 736 70 72 do 73,
735 13 37,
fax: +48 (62) 736 54 30
mail: ostrow(at)krus.gov.pl

Niemcy


Funkcje instytucji właściwych (i jednocześnie instytucji miejsca zamieszkania lub pobytu) w zakresie krótkoterminowych świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa oraz wypadków przy pracy rolniczej i rolniczych chorób zawodowych, zasiłków pogrzebowych po ubezpieczonych i członkach ich rodzin, do których mają zastosowanie przepisy określone na wstępie, pełnią wszystkie jednostki terenowe KRUS.

Do zadań instytucji właściwych należy:

 1. wydawanie na wniosek osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników zaświadczeń potwierdzających zastosowanie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, w związku z podjęciem pracy najemnej lub pracy na własny rachunek na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.;
 2. wydawanie na wniosek osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników zaświadczeń potwierdzających zastosowanie właściwego ustawodawstwa dla rolników, w związku z podjęciem przez nich pracy najemnej lub pracy na własny rachunek na terenie innych państw, na podstawie zawartych dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym - o ile postanowienia tych umów nie stanowią inaczej;
 3. ustalanie prawa do polskich świadczeń pieniężnych, z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia (zamieszkania) przebytych w państwach członkowskich UE/EFTA;
 4. potwierdzanie okresów ubezpieczenia społecznego rolników dla celów krótkoterminowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń emerytalno-rentowych, w tym potwierdzanie właściwych formularzy wynikających z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
 5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego, niezbędnego do prawidłowego wykonania przepisów wynikających z prawa Unii Europejskiej, oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, pozostających w związku z uregulowaniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 6. ustalanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników;
 7. obliczanie wysokości świadczeń ubezpieczenia społecznego rolników
 8. wypłata świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników. Transferu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników do państw członkowskich UE oraz państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a ponadto do instytucji innych państw na podstawie zawartych umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, dokonuje wskazany wyżej oddział regionalny KRUS i placówka terenowa, pełniące funkcje instytucji właściwych.

Funkcje instytucji łącznikowej wykonuje Centrala KRUS we współpracy z władzą właściwą, tj. Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz z innymi polskimi i zagranicznymi instytucjami łącznikowymi i właściwymi.


Daty aktualizacji: 29  listopada 2010 r., 31 grudnia 2013 r., 22.03.2018 r., 25 lutego 2021 r.

 


Zobacz także:

Porozumienie o współpracy pomiędzy ZUS i KRUS z dnia 24.03.2016 r.

Porozumienie zmieniające Porozumienie z dnia 4.10.2004 r. z dnia 31.02.2007 r.

news
powrót

Projekt i wykonanie AMP Media