WYDAWNICTWA

A- A A+

Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, ISSN 1507-4757

NOTA WYDAWNICZA

Kwartalnik, ukazuje się od 1999 r.

WYDAWCA
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) oraz komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych czasopismom, wydawnictwo Kasy zostało wpisane do części B wykazu czasopism naukowych, z liczbą 5 punktów.

Kwartalnik przeszedł pozytywnie proces ewaluacji IC Journal Master List 2015, uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 53,37.

Rada Programowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Marian Podstawka
Członkowie: prof. dr hab. Paweł Czechowski, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr R. Droba (prof. nadzw.), Marek Jarosław Hołubicki (Pełnomocnik Prezesa Kasy kierujący Zespołem Koordynacji Współpracy Naukowej), dr hab. Beata Jeżyńska (prof. nadzw.), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr Erich Koch, dr n.med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (prof. nadzw), dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła (prof. nadzw.), prof. dr hab. Maciej Żukowski

Redakcja:

dr Monika A. Król (redaktor naczelny)
dr Wojciech Nagel (sekretarz naukowy)
Jolanta Socha (redaktor techniczny)

Redaktorzy tematyczni:

 • ekonomia: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. Marian Podstawka
 • ubezpieczenia: prof. dr hab. Wanda Sułkowska, prof. dr hab. Maciej Żukowski, dr W. Nagel
 • statystyka: prof. dr hab. Bolesław Borkowski
 • prawo: prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr hab. Beata Jeżyńska (prof. nadzw.)
 • ochrona zdrowia i rehabilitacja: dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (prof. nadzw.), dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła (prof. nadzw.)
 • redaktor techniczny: Jolanta Socha

adres Redakcji:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala,
00-608 Warszawa,
al. Niepodległości 190
tel. 22 592 66 88, 22 592 66 86
e-mail: kwartalnik(at)krus.gov.pl 
 
Informacje dla autorów:


Redakcja kwartalnika "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" zaprasza do publikowania artykułów dotyczących ubezpieczeń w rolnictwie, przyjmując do druku wyłącznie wcześniej nie opublikowane, nowe opracowania.

Autorów prosimy o nadsyłanie materiałów o objętości maximum do 40 tysięcy znaków, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z ew. oświadczeniem o źródłach finansowania badań naukowych przedstawionych w artykule.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierując się wartością opracowania, dopuszczone będzie opublikowanie opracowania zawierającego większą liczbę znaków. Elementy graficzne opracowania (tabele, wykresy, rysunki) prosimy załączyć w odrębnych plikach, w celu możliwości dokonania ew. korekt edytorskich. 

Artykuł powinien zawierać: tytuł i streszczenie w języku polskim (do 1,3 tys. znaków) zawierające cele i tezy opracowania, słowa kluczowe, tłumaczenie tytułu artykułu i streszczenia w języku angielskim, bibliografię, przypisy oraz notę o Autorze. 

Anonimowość Autora jest zachowana poprzez przekazanie w oddzielnie dołączonym pliku danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy o dzieło, tj. imienia i nazwiska, PESEL, dokładnego adresu zamieszkania, nazwy i adresu właściwego urzędu skarbowego - oraz krótkiej noty zawodowej.

 • Artykuł podlega recenzji i opracowaniu redakcyjnemu.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i śródtytułów.
 • Honoraria autorskie są wypłacane za materiały, które uzyskały pozytywną ocenę recenzentów.

  Zasady recenzowania artykułów do wydawnictwa
 • Artykuły do wydawnictwa podlegają recenzji co najmniej dwóch niezależnych  recenzentów, w tym jednego zewnętrznego.
 • Tożsamość recenzentów niezależnie oceniających tę samą publikację nie zostaje im nawzajem ujawniana.
 • Wydawca nie ujawnia listy zewnętrznych recenzentów poszczególnych artykułów, poza ich nazwiskami w nocie wydawniczej, jak powyżej.
 • Recenzje muszą mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu.
 • Recenzenci wyrażają zgodę na złożenie pisemnej deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów z autorami artykułów, za który uznaje się m.in. bezpośrednie relacje  zawodowe i więzi osobiste z autorem, podległość zawodową lub służbową, bezpośrednią współpracę naukową istniejącą w okresie co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających przygotowanie recenzji.


LISTA STAŁYCH RECENZENTÓW

Członkowie Rady Programowej i Redakcji, osoby zatrudnione u Wydawcy

 1. prof. dr hab. Marian Podstawka
 2. prof. dr hab. Paweł Czechowski
 3. prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
 4. dr hab. Beata Jeżyńska (prof. nadzw.)
 5. prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 6. dr Erich Koch
 7. prof. dr hab. Andrzej Kowalski
 8. dr n.med. Andrzej Kosiniak-Kamysz
 9. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła (prof. nadzw.)
 10. prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 11. prof. dr hab. Maciej Żukowski
 12. dr Monika Król (redaktor naczelny)
 13. dr Wojciech Nagel (sekretarz naukowy)
 14. dr Barbara Andruczyk

Recenzenci zewnętrzni

 1. Prof. dr hab. Anatolii Chupis - Sumy National Agrarian University (Ukraina)
 2. dr hab. Vasilievska Nataliia - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraina)
 3. Prof. nadzw. dr hab. Dorota Łobos Kotowska - Uniwersytet Śląski
 4. Prof. nadzw. Dr hab. Jerzy Bieluk - Uniwersytet w Białymstoku
 5. Prof. Janusz Toruński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
 6. dr hab. Maria Płonka - UE w Krakowie
 7. dr hab. Filip Chybalski - WZ Politechnika Łódzka
 8. dr hab. Anna Kosut - Uniwersytet im. Marii Curie -Skłodowskiej
 9. dr Agata Marcysiak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
 10. dr Anna Świrska - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
 11. dr Teresa Nowogródzka - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
 12. dr Agnieszka Parlińska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 13. dr Anna Milewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 14. dr Aleksandra Wicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 15. dr Aleksandra Chlebicka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 16. dr Radosław Pastuszko - Uniwersytet im. Marii Curie -Skłodowskiej
 17. dr inż. Elżbieta Kopciuszewska - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 18. dr Włodzimierz Petryk - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 19. dr Joanna Lisek - Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 20. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka - UWM w Olsztynie
 21. dr Grzegorz Strupczewski - UE w Krakowie
 22. dr Damian Walczak - UMK w Toruniu


Recenzenci materiałów opublikowanych w kwartalnych wydaniach z 2015 roku:

dr Barbara Andruczyk, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Bieluk, dr hab. Paweł Czechowski, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. Lech Gąsiorkiewicz, dr hab. Beata Jeżyńska (
prof. nadzw.), prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, dr hab. Anna Kosut (prof. nadzw), dr hab. Teresa Kurowska (prof. nadzw.), dr hab. Dorota Łobos-Kotowska (prof. nadzw.), dr hab. Jacek Lisowski, dr inż. Anna Milewska, dr Wojciech Nagel, dr inż. Agnieszka Małgorzata Parlińska, dr hab. Maria Płonka, prof. dr hab. Alina Sikorska, prof. dr hab. Marian Podstawka, dr Grzegorz Strupczewski, prof. dr hab. Wanda Sułkowska, dr Anna Świrska, dr Damian Walczak, prof. dr hab. Maciej Żukowski.

Do pobrania

Zapoczątkowuje pobieranie plikuoświadczenie autora ws. oryginalności dzieła

Initiates file downloadarkusz recenzenta

Zapoczątkowuje pobieranie plikuoświadczenia autora ws. recenzji dzieła

 SPISY TREŚCI 

oraz elektroniczne wersje wydań

  

Nr 59/2016 
Nr 58/2016
Nr 57/2016

Nr 55/56/2015
Nr 54/2015

Nr 53/2015

Nr 51-52/2014
Nr 50/2014

Nr 49/2013
Nr 48/2013
Nr 47/2013

Nr 46/2012
Nr 45/2012
Nr 44/2012
Nr 43/2012

Nr 42/2011
Nr 41/2011
Nr 40/2011
Nr 39/2011

Nr 38/2010
Nr 37/2010
Nr 36/2010

Nr 35/2009
Nr 34/2009

Nr 33/2008
Nr 32/2008

Nr 31/2007
Nr 30/2007

Nr 1(29)2006

Nr 4(28)2005
Nr 2(26/27)2005
Nr 1(25)2005

Nr 3/4(23/24)2004
Nr 2(22)2004
Nr 1(21)2004
Nr 4(20)2003
Nr 3(19)2003
Nr 2(18)2003
Nr 1(17)2003
Nr 4(16)2002
Nr 3(15)2002
Nr 2(14)2002
Nr 1(13)2002
Nr 4(12)2001
Nr 3(11)2001
Nr 2(10)2001
Nr 1(9)2001

Nr 4(8)2000
Nr 3(7)2000
Nr 2(6)2000
Nr 1(5)2000

Nr 4/1999
Nr 3/1999
Nr 2/1999
Nr 1/1999