ZADANIA KRUS

A- A A+

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 30.07.2002 Dz.U z 2002 r. Nr 132, poz. 1115

ROZPORZĄDZENIA
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

Choroby zawodoweOkres,
w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego
1.Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez następujące substancje chemiczne:

1)antymon lub jego związki
2)arsen lub jego związki
3)bar lub jego związki
4)beryl lub jego związki
5)chrom lub jego związki
6)kadm lub jego związki
7)kobalt lub jego związki
8)mangan lub jego związki
9)nikiel lub jego związki
10)ołów lub jego związki
11)rtęć lub jej związki
12)wanad lub jego związki
13)wolfram lub jego związki
14)amoniak
15)azotany ( V ) lub ( III )
16)brom
17)chlor
18)chlorowodór
19)cyjanki lub związki pochodne
20)fluor lub jego związki
21)fosfor lub jego związki
22)fosgen
23)izocyjaniany
24)jod
25)kwas azotowy ( V )
26)kwas cyjanowodorowy
27)kwas siarkowy ( VI )
28)ozon
29)siarkowodór
30)tlenek węgla
31)tlenki azotu
32)tlenki siarki
33)akrylonitryl
34)alkohol butylowy, metylowy lub izopropylowy
35)aminy alifatyczne lub ich chlorowcopochodne
36)aminy aromatyczne lub hydrazyny albo ich pochodne
37)benzen lub jego homologi
38)chinony
39)chlorowcopochodne sulfonianów alkiloarylowych
40)chlorowcopochodne tlenków alkiloarylowych
41)chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych
42)chlorowcopochodne węglowodorów aromatycznych
43)disiarczek węgla
44)estry fosforoorganiczne
45)eter metylowy, eter etylowy, eter izopropylowy, eter dietylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter metylowy lub etylowy glikolu etylenowego
46)fenol lub jego homologi albo ich chlorowcopochodne lub nitropochodne
47)formaldehyd
48)glikol etylenowy, glikol dietylenowy, 1,4 butandiol lub ich nitrowe pochodne, nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny
49)ketony lub ich chlorowcopochodne
50)kwasy organiczny
51)naftalen lub jego homologi
52)naftole lub ich homologi lub ich chlorowcopochodne
53)nitropochodne węglowodorów aromatycznych
54)nitropochodne węglowodorów alifatycznych
55)styren lub dietylobenzen
56)węglowodory alifatyczne lub alicykliczne występujące w benzynie lub benzynie lakowej
57)inne substancje chemiczne
w przypadku zatruć ostrych - 3 dni,
w przypadku zatruć przewlekłych - nie określa się
2.Gorączka metaliczna3 dni
3.Pylice płuc:

1)pylica krzemowa
2)pylica górników kopalń węgla
3)pylico-gruźlica
4)pylica spawaczy
5)pylica azbestowa
6)inne rodzaje pylic
nie określa się
4.Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

1)rozległe zgrubienia opłucnej
2)rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia
3)wysięk opłucnowynie określa się
nie określa się
3 lata
5.Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,
które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej(FEV1) poniżej 50 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych
1 rok
6.Astma oskrzelowa1 rok
7.Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

1)postać ostra i podostra
2)postać przewlekła1 rok
3 lata
8.Ostre uogólnione reakcje alergiczne1 dzień
9.Byssinoza1 rok
10.Berylozanie określa się
11.Choroby płuc wywołane pyłem metali twardychnie określa się
12.Alergiczny nieżyt nosa1 rok
13.Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym1 rok
14.Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym2 lata
15.Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

1)guzki głosowe twarde
2)wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
3)niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią
2 lata
16.Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

1)ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części
2)ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej
3)przewlekłe popromienne zapalenie skóry
4)przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego
5)zaćma popromienna
6)nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%2 miesiące


1 miesiąc


nie określa się
3 lata
10 lat
indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka
17.Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

1)rak płuca, rak oskrzela
2)międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej
3)nowotwór układu krwiotwórczego
4)nowotwór skóry
5)nowotwór pęcherza moczowego
6)naczyniako-mięsak wątroby
7)inne nowotwory
indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu
18.Choroby skóry:

1)alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
2)kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
3)trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze
4)drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych
5)grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt
6)pokrzywka kontaktowa
7)toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem wywołane przez smary lub oleje
8)liszaj płaski kontaktowy wywołany odczynnikami stosowanymi w fotografii barwnej
9)fotodermatozy zawodowe
10)rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych

5 lat

1 miesiąc

1 miesiąc

1 miesiąc1 miesiąc1 rok
2 lata


2 lata


3 lata
3 lata


19.Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:

1)przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
2)przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
3)przewlekłe uszkodzenie łąkotki
4)przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej
5)przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
6)przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
7)zmęczeniowe złamanie kości
8)martwica kości nadgarstka
1 rok
20.Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

1)zespół cieśni w obrębie nadgarstka
2)zespół rowka nerwu łokciowego
1 rok
21.Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz2 lata
22.Zespół wibracyjny:

1)postać naczyniowo-nerwowa
2)postać kostno-stawowa
3)postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa
1 rok
3 lata
3 lata
23.Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:

1)choroba dekompresyjna
2)urazy ciśnieniowe
3)następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem


5 lat
3 dni
3 dni
24.Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

1)udar cieplny albo jego następstwa
2)wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
3)odmroziny
1 rok
25.Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

1)alergiczne zapalenie spojówek
2)ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym
3)epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki
4)zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi
5)zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego
6)centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego1 rok
1 dzień


1 rok

3 lata

10 lat


3 latanie określa się

26.Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:

1) wirusowe zapalenie wątroby 
2) borelioza 
3) gruźlica 
4) bruceloza 
5) pełzakowica 
6) zimnica 
7) inne choroby zakaźne lub pasożytnicze 

nie określa się
nie określa się
nie określa się
nie określa się
nie określa się
nie określa się
nie określa się
.