ZADANIA KRUS

A- A A+

AKTUALNOŚCI PREWENCYJNE

WYPADKOWE ABC

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o jak najszybsze zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej do jednostek terenowych, w których poszkodowani podlegają ubezpieczeniu.

Ich adresy znajdą Państwo pod linkiem.

Zgodnie z zapisami art. 45 ustawy z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022, poz. 933 t.j.) o zaistnieniu wypadku poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić jednostkę terenową Kasy bez zbędnej zwłoki (czyli tak szybko jak jest to możliwe), jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

 Zgłoszenia można dokonać: 

 • osobiście w siedzibach jednostek KRUS; 
 • telefonicznie; 
 • pocztą tradycyjną; 
 • pocztą elektroniczną i poprzez platformę ePUAP.
UWAGA!
Późne zgłoszenie wypadku przy jednoczesnym braku możliwości ustalenia okoliczności jego zaistnienia, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku

PAMIĘTAJMY!

Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
 • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane;
 • wskazać świadków wypadku;
 • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
 • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

Uwaga!
Nie każdy wypadek to wypadek przy pracy rolniczej i nie zawsze poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie. Z czego to wynika?

Definicja wypadku przy pracy rolniczej

Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną mające związek z wykonywaniem działalności rolniczej albo wykonywaniem czynności w związku z działalnością rolniczą*  

*warunek nr 3 (czyt. poniżej)

Zgodnie z powyższą definicją wypadku, aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933 t.j.) muszą być spełnione określone warunki:

Warunek 1
Zdarzenie „nagłe” (czyli czas trwania zdarzenia, oddziaływania czynnika niebezpiecznego na człowieka), to zdarzenie nieprzewidywalne, krótkie, momentalne, jednorazowe, gwałtowne zadziałanie przyczyny zewnętrznej (dotyczy wystąpienia zdarzenia i jego przebiegu, a nie jego skutków).

Warunek 2
Przyczyna zewnętrzna każdy czynnik zewnętrzny, mogący wywołać uraz: działanie sił przyrody, narzędzi, maszyn i urządzeń, czynników chemicznych – w tym także czynności wykonywane przez samego poszkodowanego, np. wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem ładunków.

Warunek 3*
Musi być zachowany związek z pracą tzn.:

 • do zdarzenia doszło na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniemtych czynności, lub
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Jeżeli zdarzenie spełnia ww. kryteria, a poszkodowany doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczonemu w KRUS należy się jednorazowe odszkodowanie powypadkowe (forma kompensacji/rekompensaty za poniesione straty). W przypadku śmierci poszkodowanego, odszkodowanie otrzymują uprawnieni członkowie rodziny.

W przypadku pomocnika rolnika za wypadek przy pracy rolniczej uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania przez pomocnika rolnika czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, o której mowa w art. 91a. ustawy z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933 t.j.), tj. przy zbieraniu chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, usuwaniu zbędnych części roślin, klasyfikowaniu lub sortowaniu zerwanych lub zebranych: chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywaniu innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży, lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów. Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których świadczona przez pomocnika pomoc może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, znajdą Państwo pod linkiem 

WAŻNA INFORMACJA!
Kiedy rolnik nie otrzyma odszkodowania:
 •  jeśli wskutek zdarzenia uraz, którego doznał nie był uszczerbkiem na zdrowiu o charakterze stałym lub długotrwałym;
 •  jeśli zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz.933 t.j.);
 • jeśli wypadek był spowodowany umyślnie lub nastąpił w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • jeśli poszkodowany, będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku
 

Szczegółowe informacje dot. zgłaszania wypadków uzyskają Państwo pod linkiem.

 


Źródło:
1. materiały KRUS
2. ustawa z dnia 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022, poz. 933 t.j.)
3. www.ciop.pl
4. www.pip.gov.pl

 


Do góry