ZADANIA KRUS

A- A A+

Dlaczego warto ubiegać się o Znak Bezpieczeństwa KRUS?

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym zależy od wielu czynników, m.in. od stanu technicznego i rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych przez rolników w użytkowanych maszynach i urządzeniach rolniczych, a także odzieży ochronnej.

W ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników. Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom oraz odzieży ochronnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym Znak Bezpieczeństwa KRUS.

Znak Bezpieczeństwa KRUS

Czym jest Znak Bezpieczeństwa KRUS?

Znak Bezpieczeństwa KRUS to wyróżnienie ustanowione 1 stycznia 1995 r. przez Prezesa KRUS, w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej mającej na celu:

 • poinformowanie nabywcy (rolnika), że wyrób oznaczony Znakiem Bezpieczeństwa KRUS zapewnia ponadstandardowe bezpieczeństwo użytkowania;
 • umożliwienie producentowi (importerowi) wykorzystania tego oznakowania do promocji wyrobu. 

Korzyści wynikające z oznaczenia wyrobu Znakiem Bezpieczeństwa KRUS:

 • Potwierdzenie jakości wyrobów

Znak Bezpieczeństwa KRUS jest dodatkowym potwierdzeniem jakości wyrobu. Oznaczenie maszyny, urządzenia czy też odzieży ochronnej przez producenta Znakiem Bezpieczeństwa KRUS to informacja dla nabywcy, że wyrób ten spełnia ponadprzeciętne standardy bezpieczeństwa. W wielu przypadkach może to być dodatkowy argument skłaniający do wyboru danego urządzenia lub maszyny.

 • Promowanie wyrobów

Przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS podczas 24. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej w Kielcach

Przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS podczas 24. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej w Kielcach

Przyznanie znaku wiąże się z prestiżem i wyróżnieniem dla producentów, którzy zyskują możliwość promowania maszyn, urządzeń i odzieży z rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo. 

DobrosławZnak Bezpieczeństwa KRUS wraz ze statuetką Dobrosław, symbolizującą ochronę zdrowia i życia rolników, jest wręczany podczas targów oraz dużych imprez rolniczych. Oznaczone wyroby były dotychczas wręczane podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Wyrób oznaczony Znakiem Bezpieczeństwa KRUS jest promowany przez Kasę podczas spotkań z rolnikami, konferencji, seminariów, a także w publikacjach oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Promowanie przez Kasę wyrobów, zwiększa grono osób, którym są one znane, a w konsekwencji pozwala na osiągnięcie lepszych wyników sprzedaży.

 • Sprzedaż wyrobów dostosowanych do potrzeb rolników

Ważnym elementem pracy rolniczej są maszyny oraz środki ochrony indywidualnej. Z każdym rokiem wzrasta świadomość osób prowadzących gospodarstwa rolne na temat zagrożeń występujących w środowisku pracy rolniczej. Bezpieczeństwo staje się ważne dla coraz większej liczby rolników. Dokonując wyboru maszyny lub urządzenia, kierują się oni już nie tylko ceną, ale także zastosowanymi rozwiązaniami, umożliwiającymi ich bezpieczne użytkowanie. Dlatego warto, aby producenci oraz sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych o ponadprzeciętnym poziomie bezpieczeństwa promowali bezpieczne rozwiązania stosowane w maszynach rolniczych, m.in. uzyskując Znak Bezpieczeństwa KRUS, potwierdzający, że wyrób wyróżnia się wysokim standardem bezpiecznej pracy.

 • Nieodpłatna atestacja wyrobu

Wniosek rozpatrywany jest przez Komisję powołaną przez Prezesa KRUS w skład której wchodzą specjaliści z zakresu budowy maszyn. Ponadto złożenie wniosku o przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS nie pociąga za sobą żadnych kosztów po stronie producenta. Za wyjątkiem tych, które mogą wynikać z konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań podczas procedowania wniosku.

 

W skrócie! Ubieganie się o Znak Bezpieczeństwa KRUS

1. Procedurę przyznawania Znaku Bezpieczeństwa KRUS rozpoczyna się na podstawie wniosku złożonego do Prezesa Kasy. Wniosek może złożyć:

 • producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel,
 • importer wyrobu,
 • dyrektor OR KRUS – z własnej inicjatywy lub z inicjatywy rolników, ich organizacji lub związków.

2. Wniosek powinien zawierać:

 •  nazwę i adres wnioskującego,
 • nazwę i adres producenta (jeśli nie jest wnioskującym),
 • charakterystykę techniczną oraz zakres stosowania wyrobu i wielkość sprzedaży, 
 • ocenę zgodności z wymaganiami WE (UE),
 • kopię deklaracji zgodności WE, wystawionej przez producenta wyrobu (lub jego upoważnionego przedstawiciela),
 • kopię certyfikatu zgodności wydanego przez akredytowaną/ notyfikowaną jednostkę certyfikującą (jeśli posiada i jeśli jest wymagany),
 • analizę oceny ryzyka zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobu zgodnie z PN-EN ISO 12100:2012 (ze zmianami),
 • wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane/notyfikowane laboratorium badawcze oraz innych badań w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii, którym wyrób był poddany (o ile takie badania są wymagane),
 • instrukcję obsługi (użytkowania),
 • kopie posiadanych przez producenta certyfikatów systemów zarządzania (jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem), nagrody i wyróżnienie targowe wyrobu, opinie użytkowników o wyrobie, dane o reklamacjach, itp.
 • zobowiązanie producenta wyrobu (lub jego upoważnionego przedstawiciela) do przeprowadzenia na własny koszt dodatkowych badań wskazanych podczas dalszego procedowania,
 • zobowiązanie producenta wyrobu (lub jego upoważnionego przedstawiciela) do trwałego oznaczania wyrobu Znakiem Bezpieczeństwa KRUS z dniem przyznania zezwolenia i zaprzestania używania przyznanego Znaku Bezpieczeństwa KRUS w przypadku cofnięcia zezwolenia. 

3. Wnioskodawca ma obowiązek w określonym czasie uzupełnić wymagane dokumenty oraz powinien przeprowadzić, jeżeli zostaną wskazane, dodatkowe badania (laboratoryjne, eksploatacyjne, wywiadu technicznego, inne) i ekspertyzy.

4. W przypadku, gdy mimo dwukrotnego wezwania wnioskodawca nie przedstawi w określonym terminie wymaganych dokumentów, wniosek nie będzie rozpatrywany. 

 

Znak Bezpieczeństwa KRUS w liczbach

 

 

 

Data dodania:

22.11.2018