ZADANIA KRUS

A- A A+

Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz

Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz to hasło działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest uświadomienie rolnikom, że zwierzę nie jest przedmiotem, tylko istotą żywą; a także wskazanie zależności pomiędzy odpowiednim traktowaniem zwierząt a ryzykiem wypadków rolników podczas ich obsługi.

Dobre traktowanie zwierząt podyktowane jest względami etycznymi, praktycznymi i prawnymi. W Polsce ochronę zwierząt reguluje ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r., która zobowiązuje właścicieli zwierząt gospodarskich do zapewnienia im opieki, właściwych warunków bytowania, ochrony przed urazami i uszkodzeniami ciała, a także ochrony przed cierpieniem. Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich, odrębne dla każdego gatunku, wieku, stanu fizjologicznego, w tym obsadę zwierząt w gospodarstwie w zależności od systemów utrzymania określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.09.2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02. 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich innych, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Od 01.01.2013 roku w Polsce obowiązują również przepisy obszaru C Zasad Wzajemnej Zgodności (Cross-Compliance), dotyczące dobrostanu zwierząt.

Badania naukowe i doświadczenia wielu hodowców wskazują na konieczność prowadzenia produkcji zwierzęcej w dobrostanie rozumianym jako utrzymywanie zwierząt w harmonii z otaczającym środowiskiem. Umożliwia on zwierzęciu zaadoptowanie się bez cierpienia do zmian, które w nim zachodzą. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Dobrostan oznacza tez unikanie okaleczeń zwierząt oraz zapewnienie im schronienia przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki humanitarnego przewozu i sposobu uboju zwierząt. Utrzymanie zwierząt w dobrostanie zwiększa efektywność produkcji oraz minimalizuje ryzyko nieprzewidywalnych, instynktownych zachowań zwierząt, wskutek których dochodzi do wypadków rolników.

W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, a w niektórych przypadkach do stratowania ludzi. Rocznie ok. 2 000 osób doznaje urazu podczas obsługi zwierząt, a kilka traci życie. Z analizy przyczyn i okoliczności zdarzeń wypadkowych prowadzonej przez KRUS wynika, że wypadki przy obsłudze zwierząt są najczęściej skutkiem braku dostatecznej wiedzy hodowców na temat żywienia i pielęgnacji zwierząt, ich naturalnych, zdrowych zachowań oraz zasad bezpiecznej obsługi, a także niewłaściwych relacji człowiek - zwierzę.

Kasa zachęca rolników do zapoznania się z materiałami popularyzującymi zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, które umieszczone są na stronie internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce prewencja oraz upowszechnianymi przy stoiskach informacyjnych Kasy, organizowanych podczas imprez masowych. Zaprasza również rolników i ich rodziny do aktywnego udziału w spotkaniach, szkoleniach i konkursach organizowanych przez jednostki terenowe KRUS. Na stronie www.wydarzenie-prewencyjne.krus.gov.pl można wyszukiwać, m.in. według daty lub miejsca realizacji, interesujące działania prewencyjne, np. szkolenia, pokazy, konkursy.

Data dodania:

10.06.2015