ZADANIA KRUS

A- A A+

PREWENCJA WYPADKOWA W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Jednym z obowiązków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wynikających z artykułu 63 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest prowadzenie działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Obejmuje ona:

 • analizowanie przyczyn tych wypadków i chorób;
 • prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla ubezpieczonych w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej;
 • upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, a także znajomości zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz zasad postępowania w razie wypadku;
 • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników. 

Wiedzę na temat sposobów postępowania podnoszących poziom bezpieczeństwa rolników Prezes Kasy ustanowił w formie Initiates file downloadZasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, których przestrzeganie pozwala chronić zdrowie i życie osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. Ich popularyzowanie oraz wskazywanie zagrożeń wypadkowych jest głównym celem działań prewencyjnych realizowanych przez jednostki terenowe KRUS.

Adresaci działań prewencyjnych

Zmniejszenie liczby wypadków związanych z wykonywaniem pracy rolniczej jest m.in. wynikiem zwiększania świadomości rolników, dotyczącej zagrożeń występujących w środowisku ich pracy i życia. Od ponad 20 lat Kasa popularyzuje wiedzę na temat przyczyn wypadków i sposobów zapobiegania im, co zaowocowało prawie 4-krotnym zmniejszeniem ich liczby, z 64 tys. w momencie rozpoczynania przez KRUS działalności prewencyjnej do 18 tys. zgłaszanych obecnie. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest fakt, że oferta działań o charakterze popularyzatorskim i prewencyjnym jest różnorodna, szeroka i dostosowana do konkretnych grup odbiorców:

 • rolników;
 • ich rodzin, w tym dzieci i młodzieży;
 • uczniów szkół rolniczych;
 • osób związanych ze środowiskiem wiejskim i w nim aktywnych, m.in. sołtysów, radnych, członkiń kół gospodyń wiejskich.

Dzięki objęciu działaniami prewencyjnymi wielu grup społecznych zamieszkujących tereny wiejskie, zwiększa się szansa na wzajemne oddziaływanie na siebie ich członków i inspirowanie do stosowania w codziennym życiu praktyk zwiększających bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwie rolnym.

Dobór tematyki

Każde działanie prewencyjne planowane jest w oparciu o systematyczne, coroczne analizy przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej występujących na danym terenie. Już podczas prowadzenia postępowania powypadkowego pracownicy KRUS badają zaistniałe zdarzenie i w trakcie oględzin miejsca wypadku, wspólnie z rolnikiem i jego najbliższymi, diagnozują przyczyny zdarzenia oraz inne, niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem zagrożenia dla zdrowia osób pracujących i przebywających w gospodarstwie. Wskazują proste, często niepociągające za sobą znaczących kosztów, sposoby na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie uświadamiając rolników, że odpowiedzialność za zaistnienie przykrych i często tragicznych w skutkach zdarzeń leży w dużej mierze po ich stronie. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają wskazać te aspekty funkcjonowania gospodarstw, na które warto zwrócić uwagę podczas projektowania zakresu i rodzaju działań prewencyjnych. Tematyka spotkań wynika również z profili produkcji umiejscowionych na danym obszarze gospodarstw.

Działania prewencyjne – rodzaje

Podstawową formą upowszechniania wiedzy na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym są szkolenia. Utrwaleniu przekazanych podczas tych spotkań informacji służą różnorodne konkursy, dzięki którym można sprawdzić poziom znajomości prezentowanych tematów, a uczestnicy ponadto mają szansę wygrać nagrody w postaci przedmiotów zwiększających bezpieczeństwo w codziennej pracy.
Oprócz szkoleń i konkursów Kasa organizuje:

 • wystawy i pokazy: bezpiecznej pracy, np. z użyciem pilarek i innych maszyn czy urządzeń, odzieży roboczej, środków ochrony osobistej, a także pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach;
 • stoiska i punkty informacyjne, organizowane podczas imprez dedykowanych rolnikom, gdzie w bezpośrednim kontakcie z pracownikami Kasy można uzyskać szereg przydatnych informacji na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie, jak również zaopatrzyć się w publikacje tematyczne;
 • wizytacje gospodarstw oraz przeglądy prac polowych, szczególnie w okresach szczególnego ich natężenia, np. podczas żniw.

Flagowymi działaniami prewencyjnymi Kasy są Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne gospodarstwo Rolne oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi. Pierwszy z nich, skierowany do właścicieli gospodarstw rolnych, w których bezpieczeństwo pracy jest istotnym elementem funkcjonowania, ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia, a także sprawdzenie ich stosowania w praktyce. W szesnastu edycjach Konkursu pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczyło ponad 19 tys. gospodarstw. Adresowany do dzieci Konkurs Plastyczny ma natomiast zwracać uwagę uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich na ważne aspekty bezpieczeństwa dzieci podczas zabawy, przebywania na terenie gospodarstwa rolnego oraz podczas pomocy rodzicom w prostych pracach. Każda edycja konkursu poświęcona jest jednej grupie zagrożeń, które uczestniczące w nim dzieci i młodzież analizują, a w swoich pracach przedstawiają sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji. Każdego roku w Konkursie plastycznym bierze udział średnio 35 tys. uczestników.

W ramach prowadzenia działalności prewencyjnej KRUS współpracuje z instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem pracy w środowisku rolniczym, m.in. Państwową Inspekcją Pracy oraz ośrodkami naukowymi. Jednym z takich działań jest X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, organizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, redakcję dwumiesięcznika „Bez Pługa. Magazyn Technologii Bezorkowych” i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Nieodłącznym elementem wspierającym rozpowszechnianie wiedzy o sposobach unikania zagrożeń związanych z pracą w rolnictwie jest współpraca z mediami, zarówno tymi o zasięgu krajowym, jak i lokalnym. Redakcje wielu tytułów branżowych wspierają inicjatywy podejmowane przez Kasę, sprawując nad nimi honorowy patronat. Powstaje również szereg publikacji o tematyce prewencyjnej: artykułów prasowych i publikacji internetowych, audycji radiowych oraz telewizyjnych. Dla osób publikujących treści związane z prewencją wypadkową Kasa organizuje coroczny konkurs pod hasłem W rolnictwie można pracować bezpieczniej, w którym nagradzane są najlepsze publikacje z zakresu wypadkowości w rolnictwie. Regulamin tegorocznej edycji dostępny jest tutaj.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do uczestnictwa w działaniach prewencyjnych organizowanych przez jednostki terenowe i korzystania z wiedzy mogącej uratować zdrowie i życie. Wprawdzie udział w nich jest dobrowolny, ale w interesie każdego rolnika, świadomego wagi bezpieczeństwa wszystkich osób pracujących i przebywających w gospodarstwie, jest poszukiwanie wiedzy, której zastosowanie znacznie zwiększa szansę na pracę niezakłóconą przykrymi w skutkach zdarzeniami wypadkowymi. Informacje o planowanych przez jednostki terenowe Kasy działaniach prewencyjnych dostępne są na stronie internetowej Kasy w Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych, pod linkiem https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

Data dodania:

09.08.2018