ZADANIA KRUS

A- A A+

Więcej o Konkursie 2004

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inni sygnatariusze porozumienia zawartego w dniu 6 marca 2001 r. w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie organizują OGÓLNOKRAJOWY KONKURS "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE" Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny sprawuje - TVP Program 1 , Polskie Radio Program 1. Cel konkursu: promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad Warunki Konkursu: Udział w konkursie mogą brać osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go do dnia 1 marca do najbliższej Placówki Terenowej lub OR KRUS. Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są we wszystkich placówkach KRUS. W zgłoszonych do Konkursu gospodarstwach oceniane będą elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, między innymi:


  1. ład i porządek w obrębie podwórza,
  2. stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  3. wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory, i inne zabezpieczenia,
  4. stan pilarek tarczowych,
  5. warunki obsługi zwierząt gospodarskich,
  6. stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewidziano CENNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2004 r UWAGA: W 2004 r w konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy trzech pierwszych miejsc etapów wojewódzkich w roku 2003.

 


Zobacz także:

Rozpoczyna pobieranie plikuformularz zgłoszeniowy