ZADANIA KRUS

A- A A+

Regulamin

Zatwierdzam:
Prezes KRUS
/Jan Kopczyk/

IV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE ”

REGULAMIN

I. Cel Konkursu

 

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.

 

II. Organizatorami są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji Konkursu.

III. Uczestnicy i zgłoszenie udziału w Konkursie

  • Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą.
  • Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym  załącznik nr 2. złożonym do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS - osobiście, za pośrednictwem poczty lub innych osób w nieprzekraczalnym terminie do końca marca.
  • Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.
  • Właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw etapu regionalnego i wojewódzkiego nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat.

   

IV. Kryteria oceny

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone zagrożenia, które należy wpisać w “Arkuszu oceny gospodarstwa” - stanowiącym  załącznik nr 1.
Elementy środowiska pracy zostały wybrane na podstawie liczby i częstotliwości występowania wypadków.
Przy ocenie szczególnie będą brane pod uwagę:

 

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,
  • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

   

V. Organizacja Konkursu

1. Postanowienia ogólne

  • Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i jest organizowany corocznie. Przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym a za jego przebieg odpowiedzialne są komisje konkursowe poszczególnych etapów:
  • Komisje regionalne i wojewódzkie powołują dyrektorzy OR KRUS w porozumieniu z organizatorami odpowiedniego szczebla.
  • Centralną Komisję Konkursową w porozumieniu z organizatorami powołuje Prezes KRUS. Komisja ta nadzoruje przebieg całego Konkursu i odpowiada za przebieg finału.
  • Komisje konkursowe wizytują gospodarstwa, sporządzają protokóły oceny i przesyłają kopie do komisji konkursowych wyższego szczebla wraz z „arkuszami oceny” i dokumentacją zdjęciową gospodarstw zwycięzców danego etapu.
  • Organizatorzy poszczególnych etapów współuczestniczą w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych pomiędzy sobą. Organizatorzy mogą pozyskiwać środki finansowe i nagrody od sponsorów.
  • Oddziały Regionalne KRUS oraz Biuro Prewencji i Rehabilitacji Centrali Kasy pełnią odpowiednio rolę sekretariatów komisji konkursowych i udostępniają swoje adresy do korespondencji związanej z Konkursem.

   

2. Rozstrzygnięcie Konkursu

  • Konkurs regionalny trwa do 30 maja. Obejmuje zasięgiem obszar działania oddziałów regionalnych KRUS. Liczba uczestników jest nieograniczona. Liczbę nagrodzonych laureatów Konkursu regionalnego ustala komisja regionalna, spośród których wyłania trzy najbezpieczniejsze gospodarstwa i przekazuje do dnia 31 maja kompletną dokumentację tych gospodarstw do komisji wojewódzkich, właściwych ze względu na położenie geograficzne gospodarstwa
  • Konkurs wojewódzki trwa do 30 czerwca. Jego uczestnikami są 3 najbezpieczniejsze gospodarstwa z każdego Konkursu regionalnego. Komisje wojewódzkie dokonują porównania nadesłanych “Arkuszy ocen gospodarstw” i dokumentacji zdjęciowych. Przeprowadzają wizytacje gospodarstw i wypełniają ponownie “Arkusze oceny gospodarstw”. Liczbę nagrodzonych laureatów Konkursu wojewódzkiego ustalają komisje wojewódzkie. Wyłaniają spośród laureatów jedno najbezpieczniejsze gospodarstwo z danego województwa i w terminie do dnia 30 czerwca przesyłają do Centralnej Komisji Konkursowej “Arkusze oceny gospodarstwa” wraz z dokumentacją zdjęciową z pierwszego i drugiego etapu.
  • Konkurs ogólnokrajowy trwa do 31 lipca. Centralna Komisja Konkursowa w oparciu o otrzymaną dokumentację oceny gospodarstw i wizytacje 16. gospodarstw zwycięzców Konkursów wojewódzkich wyłania najbezpieczniejsze gospodarstwa w kraju.

   

 

3. Postanowienia końcowe

  • Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania, sposób ogłoszenia wyników Konkursu oraz decyduje o przyznaniu nagród dla właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju.
  • Warunkiem odbioru nagród przez laureatów jest uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób przekazania nagród zostanie uzgodniony indywidualnie pomiędzy fundatorami nagród a laureatami.
  • Laureaci Konkursu zobowiązani są do osobistego uczestnictwa w finałach poszczególnych etapów Konkursu i pokrywają we własnym zakresie związane z tym koszty.
  • Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Centralna Komisja Konkursowa.

   

Warszawa, grudzień 2005 r.

 


Zobacz także:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2