ZADANIA KRUS

A- A A+

W rolnictwie można pracować bezpieczniej!

Zapraszamy do udziału w kolejnej, XII edycji konkursu w 2006 roku


REGULAMIN

XII Konkursu "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"
na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy w rolnictwie§ 1

Cel konkursu

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy "Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym" oraz w wykazie "Prac szczególnie niebezpiecznych, których nie należy zlecać dzieciom do lat 15. w gospodarstwie rolnym" , a także oddziaływanie na warunki bezpieczeństwa pracy rolników.

Przesłaniem publikacji konkursowych winno więc być informowanie o przyczynach wypadków i chorób zawodowych, o skutkach braku przezorności i stosowania niebezpiecznych metod pracy, braku dbałości o zabezpieczenia przed wypadkami, a na tym tle - o zasadach bezpiecznej pracy oraz zabezpieczaniu dzieci przed wypadkami (kategoria I - publikacje popularyzatorskie).

Tematem publikacji mogą być także problemy ochrony pracy rolników i członków ich rodzin oraz związane z nimi zagadnienia prawne i ekonomiczne, bezpieczeństwa maszyn i innych technicznych środków produkcji, zaopatrzenia w środki ochrony pracy itp. (kategoria II - publikacje problemowe).

§ 2

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala (Biuro Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego oraz Biuro Informacji).

§ 3

Zasady konkursu

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze gazet i czasopism ogólnokrajowych i regionalnych, rozgłośni radiowych i ośrodków telewizyjnych, a także inne osoby publikujące w środkach masowej informacji; w konkursie nie mogą natomiast brać udziału członkowie Jury oraz pracownicy Centrali KRUS.
Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od chwili jego ogłoszenia do jego zakończenia z dniem 15 listopada 2006 roku i przesłanie pod adresem organizatora w terminie do końca listopada artykułów lub audycji spełniających następujące wymogi:

1.      treść publikacji winna wynikać z celów i tematu konkursu;

2.      publikacja winna być poprawna merytorycznie, przygotowana ze znajomością problemu oraz przekonywająca (sugestywna),

Prace konkursowe w postaci:

-         artykułów prasowych przekazanych w formie wycinków z gazet lub periodyków,

-         audycji telewizyjnych na kasetach video VHS lub płytach CD,

-         audycji radiowych na kasetach magnetofonowych lub płytach CD

powinny zawierać imię i nazwisko autora, tytuł publikacji i czasopisma lub programu, w którym ukazały się, a także datę publikacji lub emisji.

Powyższą dokumentację konkursową należy przesłać do Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Biuro Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego) pod adresem:
00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190, z dopiskiem na kopercie: Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" .


Do przesyłanych materiałów należy dołączyć dane niezbędne do wypłaty nagrody (dane osobowe i adres autora, NIP, PESEL, nr konta, adres urzędu skarbowego).


Prace mogą zgłaszać bezpośrednio ich autorzy lub redakcje oraz - po uzyskaniu zgody autorów - oddziały regionalne KRUS i Biuro Informacji.


Oceny prac dokonuje Jury konkursu, którego skład zatwierdza Prezes Kasy.


§ 4

Formy publikacji

Organizatorzy pozostawiają do wyłącznego uznania autorów dobór form warsztatowych przy opracowaniu prac konkursowych. Równorzędną wagę mają zatem artykuły lub audycje o charakterze popularyzatorskim, jak i reportaże z wypadków w gospodarstwach rolników indywidualnych, o leczeniu ich skutków, wywiady z ofiarami tragicznych zdarzeń lub chorób zawodowych, rozmowy z ludźmi nauki, specjalistami techniki rolniczej, konstruktorami i producentami środków produkcji oraz ochron osobistych, pracownikami KRUS, PIP i innych instytucji, zajmujących się ochroną pracy w rolnictwie, a także publikacje problemowe - informacyjne i dyskusyjne.

W kategorii publikacji popularyzatorskich najwyżej oceniane będą publikacje sugestywne, oddziaływujące na postawy osób pracujących w gospodarstwie, jednocześnie dostarczające informacji o przyczynach wypadków i chorób zawodowych oraz o sposobach zapobiegania im.

W kategorii publikacji problemowych najwyżej oceniana będzie ich konkretność i trafność oraz przydatność informacji i wniosków wynikających z publikacji dla poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach indywidualnych rolników.


§ 5

Nagrody

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyzna następujące nagrody:

1.     Za najlepsze publikacje popularyzatorskie - za najlepszy artykuł, najlepszą audycję radiową, najlepszą audycję telewizyjną - po dwie nagrody w każdej grupie środków przekazu (łącznie 6 nagród):

 I nagrodę w wysokości 1.700 zł

II nagrodę w wysokości 1.300 zł

2.     Za najlepszą publikację problemową - prasową, radiową i telewizyjną (łącznie 3 nagrody):
w każdej kategorii nagroda w wysokości 1.700 zł

3.     Za najlepszy cykl - minimum 3. publikacje - po trzy nagrody w grupie artykułów prasowych, audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych (łącznie 9 nagród):

  I nagrodę w wysokości  3.500 zł

 II nagrodę w wysokości  3.000 zł

III nagrodę w wysokości 2.500 zł

4.     Nagrody wypłacone zostaną po rozstrzygnięciu konkursu, do 30 grudnia 2006 roku.

5.     Jury może dokonać innego podziału nagród w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.

 Warszawa, styczeń 2006 r.


ERROR: Content Element with uid "2850" and type "menu" has no rendering definition!