ZADANIA KRUS

A- A A+

Działalność szkoleniowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne nieodpłatne szkolenia i instruktaże dla rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Szkolenia są prowadzone przede wszystkim w miejscowościach, w których wystąpiła duża ilość wypadków. W celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy i rolniczej choroby zawodowej pracownicy Kasy oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników oraz zachęcają do wprowadzania zmian podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia w gospodarstwach rolnych .

Program szkolenia rolników obejmuje dziewięć tematów:

  1. Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych
  2. Zagrożenia zdrowia i życia rolnika
  3. Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi
  4. Bezpieczna praca przy obsłudze zwierząt
  5. Bezpieczny transport płodów rolnych
  6. Bezpieczna praca na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach
  7. Bezpieczna praca ze środkami chemicznymi
  8. Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych
  9. Udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach

Tematyka szkoleń dostosowywana jest do profilu produkcji i zagrożeń wypadkowych występujących w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego i wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i wykopków).

Podczas szkoleń rolnicy są informowani głównie o zagrożeniach – najczęstszych przyczynach wypadków w grupie "upadek osób" (50% wszystkich wypadków). Omawiany jest wpływ stanu nawierzchni podwórzy, ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, korytarzach paszowych, znaczenie użytkowania właściwego ubrania i obuwia roboczego dla zmniejszania poziomu ryzyka zaistnienia wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Prowadzący szkolenia zachęcają rolników do stosowania konkretnych rozwiązań – m.in. stosowania właściwego obuwia roboczego, poprawiania stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, kupowania bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożony ładunek objętościowy przed spadkiem, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z załadowanych przyczep.

Szkolenia i pogadanki prowadzone są również dla uczniów szkół podstawowych i szkół rolniczych, dla osób związanych ze środowiskiem wiejskim, radnych, dla członkiń KGW, we współpracy z ODR – dla określonych grup producentów, a także dla rolników współpracujących ze szkołami rolniczymi, przyjmujących uczniów na praktyki.

Szkolenia prowadzą pracownicy KRUS, niejednokrotnie wspólnie z inspektorami PIP, specjalistami ODR oraz pracownikami firm oferujących wyróżnione przez Prezesa Kasy wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS. Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnikom wręczane materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.), ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy, posiadające „Wyróżnienie Targowe Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” i „Znak Bezpieczeństwa KRUS”.


Zobacz także:

Informacje Biura Prewencji o Wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych rolników oraz działaniach prewencyjnych KRUS