ZADANIA KRUS

A- A A+

Działalność szkoleniowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne nieodpłatne szkolenia i instruktaż dla rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Szkolenia są prowadzone przede wszystkim w miejscowościach, w których wystąpiła duża ilość wypadków. W celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy i rolniczej choroby zawodowej oddziałuje na wyobraźnię i nawyki rolników i zachęca do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia.

Program szkolenia rolników obejmuje dziewięć tematów:

  1. Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych
  2. Zagrożenia zdrowia i życia rolnika
  3. Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi
  4. Bezpieczna praca przy obsłudze zwierząt
  5. Bezpieczny transport płodów rolnych
  6. Bezpieczna praca na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach
  7. Bezpieczna praca ze środkami chemicznymi
  8. Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych
  9. Udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach

Tematyka szkoleń dobierana jest do profilu produkcji i występujących zagrożeń wypadkowych w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego i wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i wykopków).

Podczas szkoleń rolnicy są informowani głównie o zagrożeniach - głównych przyczynach wypadków w grupie "upadek osób" (50% wszystkich wypadków). Omawiany jest wpływ stanu nawierzchni podwórzy, ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, korytarzach paszowych, znaczenie użytkowania właściwego ubrania i obuwia roboczego na ryzyko zaistnienia wypadku.

Na szkoleniach rolnicy są zachęcani do stosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko upadku osób w gospodarstwie - poprawiania stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, kupowania bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożony ładunek objętościowy przed spadkiem, korzystania z drabin podczas wchodzenia
i schodzenia z przyczep załadowanych materiałem objętościowym.

Szkolenia i pogadanki prowadzone są również dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i szkół rolniczych, dla aktywu gminnego, radnych, dla członkiń KGW, we współpracy z ODR - dla określonych grup producentów, dla rolników współpracujących ze szkołami rolniczymi, którzy przyjmują uczniów na praktyki rolnicze.

Szkolenia prowadzą pracownicy KRUS, wspólnie z inspektorami PIP, specjalistami ODR, lekarzami oraz pracownikami firm oferujących wyróżnione przez Prezesa Kasy wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS. Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnikom wręczane materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.) ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby posiadające wyróżnienia targowe i znak bezpieczeństwa KRUS przyznawane wyrobom o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy.


Zobacz także:

Informacje Biura Prewencji o Wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych rolników oraz działaniach prewencyjnych KRUS