ZADANIA KRUS

A- A A+

Działalność szkoleniowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne nieodpłatnie szkolenia i instruktaże dla rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Szkolenia są prowadzone przede wszystkim w miejscowościach, w których wystąpiła duża liczba wypadków. W celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy lub rolniczej choroby zawodowej pracownicy Kasy oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników oraz zachęcają do wprowadzania zmian podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia w gospodarstwach rolnych

Program szkolenia rolników obejmuje dziewięć tematów:

  1. Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych.
  2. Zagrożenia zdrowia i życia rolnika.
  3. Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi.
  4. Bezpieczna praca przy obsłudze zwierząt.
  5. Bezpieczny transport płodów rolnych.
  6. Bezpieczna praca na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach.
  7. Bezpieczna praca ze środkami chemicznymi.
  8. Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych.
  9. Udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach.

Tematyka szkoleń dostosowywana jest do profilu produkcji i zagrożeń wypadkowych występujących w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego oraz wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i wykopków).

Podczas szkoleń rolnicy są najczęściej informowani o zagrożeniach będących główną przyczyną wypadków w grupie "upadek osób" (około 50% wszystkich wypadków). Omawiany jest wpływ stanu nawierzchni podwórzy, ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, korytarzach paszowych, a także znaczenie użytkowania właściwego ubrania i obuwia roboczego dla zmniejszania poziomu ryzyka zaistnienia wypadku podczas pracy w gospodarstwie. Podczas szkoleń rolnicy są zachęcani do stosowania konkretnych rozwiązań – m.in. stosowania właściwego obuwia roboczego, poprawy stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, zakupu bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożone ładunki objętościowe, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z załadowanych przyczep.

Szkolenia i pogadanki są organizowane również dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych szkół rolniczych, osób związanych ze środowiskiem wiejskim, radnych, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także, we współpracy z ODR – dla określonych grup producentów oraz rolników współpracujących ze szkołami rolniczymi, przyjmujących uczniów na praktyki.

Szkolenia prowadzą pracownicy KRUS, często wspólnie z inspektorami PIP, specjalistami ODR oraz pracownikami firm oferujących wyróżnione przez Prezesa Kasy wyroby oznaczone Znakiem Bezpieczeństwa KRUS. Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnicy otrzymują materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.), ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy, posiadające Wyróżnienie Targowe "Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” i „Znak Bezpieczeństwa KRUS”.


Zobacz także:

Informacje Biura Prewencji o Wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych rolników oraz działaniach prewencyjnych KRUS