ZADANIA KRUS

A- A A+

Wypadki przy pracy rolniczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach zadań wynikających z ustawy z 20 grudnia 1990 roku (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2336 z późn. zm.) prowadzi postępowania powypadkowe i wypłaca jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Działania prewencyjne Kasy prowadzone od ponad dwudziestu lat i planowane w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych, ich kierunki i różnorodność form, przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń wypadkowych. Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim oraz samych rolników, a także zmianom związanym z wejściem Polski do Unii Europejskiej (w strukturze wielkości gospodarstw rolnych, pozyskaniu przez rolników funduszy unijnych na modernizację i rozbudowę gospodarstw, stosowaniu nowych technologii produkcji eliminujących zagrożenia wypadkowe, przejmowaniu gospodarstw przez młodych, otwartych na zmiany rolników). Udział rolników w działaniach prewencyjnych jest dobrowolny. Obecnie obowiązujące prawo nie nakłada sankcji na osoby nieprzestrzegające zasad ochrony zdrowia i życia.

Dane statystyczne nt. wypadków świadczą znaczącej poprawie bezpieczeństwa pracy na terenach wiejskich. Wskaźnik wypadkowości od 1993 roku spadł z 24,6 do 9,5 (o 15,1). Zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 15,3 tys. (ponad 4-krotnie mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 11,9 tys., w tym z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 81. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 5 711 (48,1% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 459 (12,3%) ,,uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 330 (11,2%). W 2018 r. na 1 000 ubezpieczonych przypadało 9,5 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań.

W 2018 roku rolnicy zgłosili do KRUS 15 295 wypadków, o 2 866 (15,8%) mniej niż w 2017 roku. Wypłacono 11 861 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 1 389 (10,5%) mniej niż w 2017 roku. Odnotowano 81 wypadków śmiertelnych, o 12 (17,4%) więcej niż w 2017 roku.