ZADANIA KRUS

A- A A+

Wypadki przy pracy rolniczej

 

Rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa, jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na całym świecie. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze złożoności środowiska pracy rolnika (m.in. z konieczności wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności, zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia prac) oraz licznych zagrożeń występujących w miejscu pracy.

W 2017 roku rolnicy zgłosili do KRUS 18 161 wypadków, o 949 (5%) mniej niż w 2016 roku. Wypłacono 13 250 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 412 (3%) mniej niż w 2016 roku. Odnotowano 69 wypadków śmiertelnych, o 14 (16,9%) mniej niż w 2016 roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 6 653 (50,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 548 (11,7%) ,,uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 486 (11,2%). W 2017 r. na 1 000 ubezpieczonych przypadało 10,2 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań. Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) od 1993 roku spadł z 24,6 do 10,2 (o 14,4). Zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 18,2 tys. (ponad 3,5-krotnie mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 13,2 tys., w tym z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 69.

Spadek liczby wypadków zgłaszanych do KRUS, wypłacanych jednorazowych odszkodowań oraz obniżenie wskaźnika wypadkowości świadczy o znaczącej poprawie stanu bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w KRUS. Działania prewencyjne Kasy prowadzone od ponad dwudziestu lat i planowane w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych, ich kierunki i różnorodność form, przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń wypadkowych. Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim oraz samych rolników, a także zmianom związanym z wejściem Polski do Unii Europejskiej (w strukturze wielkości gospodarstw rolnych, pozyskaniu przez rolników funduszy unijnych na modernizację i rozbudowę gospodarstw, stosowaniu nowych technologii produkcji eliminujących zagrożenia wypadkowe, przejmowaniu gospodarstw przez młodych, otwartych na zmiany rolników).

Udział rolników w działaniach prewencyjnych jest dobrowolny. Obecnie obowiązujące prawo nie nakłada sankcji na osoby nieprzestrzegające zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. KRUS zachęca rolników do dbania o bezpieczeństwo swoje i bliskich.