ZADANIA KRUS

A- A A+

Wypadki przy pracy rolniczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 933 z późn. zm.), prowadzi postępowania powypadkowe i wypłaca jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, a także zajmuje się działaniami prewencyjnymi na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W 2021 roku rolnicy zgłosili do KRUS 12 088 wypadków, o 1 114 (10,02%) więcej niż w 2020 roku. Wypłacono 9 595 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 1 723 (21,9%) więcej niż w 2020 roku. Odnotowano 45 wypadków śmiertelnych, o 10 (28,6%) więcej niż w 2020 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 4 812 (50,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 221 (12,7%), „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 1 130 (11,8%) oraz w wyniku „innych zdarzeń” – 955 (9,9%). W 2021 r. na 1 000 ubezpieczonych przypadło 8,4 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań.
Wskaźnik wypadkowości od 1993 roku spadł z 24,6 do 8,4 (o 16,2). Zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 12 tys. (o ponad 80% mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 9,6 tys., w tym z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 45.

 
 
 
 
 
 

kliknij na wykresie, by zobaczyć powiększenie

Poprawa bezpieczeństwa pracy rolników indywidualnych to m.in. efekt wieloletniego oddziaływania Kasy oraz innych instytucji i organizacji społecznych na świadomość mieszkańców wsi, tj. upowszechniania Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, które zaktualizowano w 2020 roku oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z działalnością rolniczą. Prowadzona przez Kasę działalność prewencyjna opiera się na analizie przyczyn i okoliczności zgłaszanych do KRUS wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. To w oparciu o nią określane są formy i kierunki oddziaływania. Kasa wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, niekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka wypadkowe, a także zachęca rolników do usuwania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy. Udział w działaniach prewencyjnych Kasy jest nieodpłatny i dobrowolny, a aktualny stan prawny nie nakłada sankcji na rolników niestosujących zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

W ostatnich latach zwiększono nakłady finansowe na prowadzenie działalności prewencyjnej, co spowodowało zwiększenie liczby działań prewencyjnych realizowanych przez KRUS oraz liczby ich uczestników. Dzięki udziałowi w różnych aktywnościach prewencyjnych, poszerzyła się wiedza mieszańców wsi na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Rolnicy coraz częściej mają świadomość, że dobry stan zdrowia, bez wypadków i chorób zawodowych, to podstawa ich sukcesu – zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Dla poprawy bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin ważne są również zmiany na polskiej wsi po akcesji do UE. W ciągu ostatnich kilkunastu lat za sprawą rozwoju technologii produkcji rolnej oraz dzięki przeobrażeniom wielu gospodarstw rolnych, produkcja rolnicza stała się bardziej nowoczesna i bezpieczniejsza. Sporo gospodarstw rozbudowało i zmodernizowało swoją infrastrukturę, wymieniło park maszynowy, a pracę człowieka w wielu przypadkach zastąpiły maszyny. Coraz więcej rolników ogranicza prace ręczne w gospodarstwie rolnym, zwiększa dbałość o ład, porządek i estetykę w obejściu, częściej stosuje środki ochrony indywidualnej (właściwe ubranie i obuwie robocze oraz okulary, rękawice, ochronniki słuchu, maski przeciwpyłowe itd.). W ten sposób wyeliminowano znaczną część występujących zagrożeń.

 


Zobacz także: