ZADANIA KRUS

A- A A+

Wypadki przy pracy rolniczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach zadań wynikających z ustawy z 20 grudnia 1990 roku (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 174), prowadzi postępowania powypadkowe i wypłaca jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, a także zajmuje się działaniami na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

W 2020 roku rolnicy zgłosili do KRUS 10 974 wypadki, o 2 667 (19,6%) mniej niż w 2019 roku. Wypłacono 7 872 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, o 2 423 (23,5%) mniej niż w 2019 roku. Odnotowano 35 wypadków śmiertelnych, o 22 (38,6%) mniej niż w 2019 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 3 718 (47,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), „pochwyceń lub uderzeń przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 958 (12,2%), „uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta” – 958 (12,2%) oraz w wyniku „innych zdarzeń” – 958 (12,2%). W 2020 r. na 1 000 ubezpieczonych przypadło 6,6 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań.

Dane statystyczne nt. wypadków świadczą o znaczącej poprawie bezpieczeństwa pracy na terenach wiejskich. Wskaźnik wypadkowości od 1993 roku spadł z 24,6 do 6,6 (o 18). Zmniejszyła się również liczba zgłoszonych wypadków z 66 tys. do 11 tys. (o ponad 80% mniej) i liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z 42 tys. do 7,9 tys., w tym z tytułu wypadków śmiertelnych z 286 do 35.
kliknij na wykresie, by zobaczyć powiększenie

Poprawa bezpieczeństwa pracy rolników indywidualnych to m.in. efekt wieloletniego oddziaływania Kasy oraz innych instytucji i organizacji społecznych na świadomość mieszkańców wsi, tj. upowszechniania Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z działalnością rolniczą. Prowadzona przez Kasę działalność prewencyjna opiera się na analizie przyczyn i okoliczności zgłaszanych do KRUS wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. To w oparciu o nią określane są formy i kierunki oddziaływania. Kasa wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, niekosztownych rozwiązań eliminujących ryzyka wypadkowe, a także zachęca rolników do usuwania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy. Udział w działaniach prewencyjnych Kasy jest nieodpłatny i dobrowolny, a aktualny stan prawny nie nakłada sankcji na rolników niestosujących zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych ma również wpływ przejmowanie gospodarstw przez młodych, wykształconych i otwartych na zmiany rolników, co przyczyniło się do zaobserwowanych na wsi w ostatnich latach zmian w strukturze i wielkości gospodarstw rolnych, inwestowania środków unijnych w modernizację i rozbudowę gospodarstw, sięgania przez rolników po nowe technologie produkcji eliminujące zagrożenia wypadkowe. Coraz więcej rolników ogranicza prace ręczne w gospodarstwie rolnym, zwiększa dbałość o ład, porządek i estetykę w obejściu, częściej stosuje właściwe ubranie i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (okulary, rękawice, ochronniki słuchu, maski przeciwpyłowe, itd.).

 


Zobacz także: