ZADANIA KRUS

A- A A+

Porozumienie

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie

zawarte w dniu 6 marca 2001 r. pomiędzy:

Głównym Inspektorem Pracy

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Prezesem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

Przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP

Prezesem Zarządu Federacji Związków Pracodawców Rolnych

Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych

Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP

Mając na celu potrzebę poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, konieczność współpracy w tym zakresie instytucji i organizacji rolniczych i związanych z rolnictwem oraz uwzględniając stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie zwiększenia liczby Sygnatariuszy Porozumienia, Sygnatariusze niniejszego porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

Celem porozumienia jest współpraca w:

 • działaniach mających na celu ograniczenie zagrożeń zawodowych w rolnictwie, stanowiących Ä˝ródła wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • eliminowaniu zatrudniania dzieci przy pracach niebezpiecznych i szkodliwych oraz zapobiegania wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych,
 • poprawie profilaktycznej opieki lekarskiej w rolnictwie,
 • tworzeniu warunków do zaopatrzenia rolników i pracodawców rolnych w bezpieczne dla ludzi i środowiska środki do produkcji rolnej.

§ 2

Cele, o których mowa w § 1, realizowane będą poprzez współpracę w:

 • dziedzinie edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ukierunkowanej na rolników indywidualnych, pracowników i pracodawców rolnych oraz uczniów rolniczych szkół zawodowych,
 • popularyzacji problematyki ochrony pracy w rolnictwie za pośrednictwem wydawnictw własnych i prasy rolniczej, centralnych i lokalnych środków masowego przekazu, prezentacji tej problematyki podczas wystaw, targów i innych imprez rolniczych,
 • promocji problematyki ochrony pracy w rolnictwie w ramach organizowanych konkursów i olimpiad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym dla rolników oraz dzieci i młodzieży wiejskiej,
 • kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci w gospodarstwie rolnym poprzez wydawnictwa, udzielanie pomocy nauczycielom, pogadanki i prelekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i rolniczych,
 • podejmowaniu starań o produkcję oraz promowaniu bezpiecznych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, środków ochrony indywidualnej oraz bezpiecznego dla ludzi i środowiska stosowania środków ochrony roślin,
 • podejmowaniu działań na rzecz objęcia rolników profilaktyczną opieką zdrowotną,
 • wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez rolników i pracodawców rolnych oraz ich organizacje w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielaniu rolnikom pomocy w poprawianiu warunków pracy w swoich gospodarstwach.

§ 3

Sygnatariusze posiadający struktury terenowe zobowiązują podległe im jednostki organizacyjne do współpracy w realizacji celów porozumienia na szczeblu lokalnym.

§ 4

 1. Przynajmniej raz w roku Sygnatariusze odbywać będą spotkania poświęcone uzgadnianiu wspólnych przedsięwzięć i środków na ich realizację oraz ocenie wcześniej przyjętych zadań.
 2. Inicjatywę w sprawie terminów tych spotkań oraz propozycji programowych Sygnatariusze powierzają Głównemu Inspektorowi Pracy.

§ 5

Porozumienie niniejsze nie ogranicza liczby Sygnatariuszy w realizacji ich zadań statutowych. O działaniach w sferze rolniczej prewencji zawodowej, prowadzonych indywidualnie, Sygnatariusze będą się informować.

§ 6

Porozumienie ma charakter otwarty. Sygnatariusze wyrażają wolę poszerzenia Porozumienia o inne instytucje i organizacje, które zadeklarują chęć współpracy w oddziaływaniu na poprawę stanu ochrony zdrowia w rolnictwie.

§ 7

Traci moc Porozumienie z dnia 13 grudnia 1995 r. zawarte pomiędzy: Głównym Inspektorem Pracy, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Prezesem Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w sprawie współdziałania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Pracy
Artur Balazs
Tadeusz Zając

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Marek J. Hołubicki,

Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Władysław Serafin,

Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Adam Tański,

Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP
Leon Grycuk,

Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców Rolnych
Stanisław Witosławski,

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Józef Waligóra,

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Waldemar Pawlak.

KRUS, która w 1995 r. była współautorką pierwowzoru obecnego dokumentu, w obecnym ma znaczący udział w przygotowaniu merytorycznej treści, jak w zdobyciu szerokiego poparcia dla samej idei porozumienia.