ZADANIA KRUS

A- A A+

II Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich

 

Kontynuacja badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym - marzec - czerwiec 2010 r.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zrealizował w 2010 roku, w porozumieniu z Prezesem KRUS, II profilaktyczny program badań słuchu i mowy u 7-letnich dzieci z obszarów wiejskich.

Partnerami programu byli:

  • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
  • Wojewódzkie Kuratoria Oświaty
  • władze samorządowe 
  • dyrekcje oraz nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych
  • Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
  • Komitet Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Profilaktyczne badania przesiewowe prowadzono w ramach działalności KRUS na rzecz promocji zdrowia,  od marca 2010 r. na obszarze dziewięciu województw Polski zachodniej:  dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Badania były dobrowolne, nieodpłatne, wymagały pisemnej zgody rodziców dzieci. W zakres badań wchodziły: ankieta audiologiczna, audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 250-8000 Hz, test do oceny centralnych zaburzeń słuchu.

Program, podobnie jak badania słuchu u dzieci  w 2008 r., sfinansowali z własnych środków: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Koordynatorem programu ponownie zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek Człowiekowi", które także wyasygnowało swoje środki na ten cel.

II program adresowano do ok. 90 tys. dzieci uczniów z 4 644 szkół usytuowanych w ok. 1 tys. gmin wiejskich i wiejsko-miejskich (do 5 tys. mieszkańców).

Wykaz szkół i gmin w poszczególnych województwach objętych programem oraz szczegółowe bieżące informacje udostępniał IFiPS na stronie
www.sponin.org.pl/.

W ocenie realizatorów Programu, wyniki z roku 2010 potwierdziły równie wysoki, jak w I części badań, odsetek dzieci z zaburzeniami słuchu. Problemy ze słuchem u dzieci młodszych związane są głównie z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, natomiast u dzieci starszych są to już z reguły uszkodzenia trwałe, które nie ustępują same i wymagają wielospecjalistycznego leczenia. To powoduje, że koszty takiej terapii są nieporównywalnie wyższe, a skutki społeczne trudne do oszacowania.
 
Pozytywne reakcje ze strony rodziców na wykonanie badań przesiewowych oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli po zakończeniu programu (99% ankietowanych uzasadniało potrzebę kontynuowania badań przesiewowych słuchu w następnych latach), dowodzą konieczności wdrożenia na stałe programów badań przesiewowych słuchu w środowisku szkolnym.
 
Podsumowania realizacji II programu badań przesiewowych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w Polsce zachodniej dokonano 15 lipca br., w Domu Dziennikarza w Warszawie, podczas konferencji prasowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Podsumowanie wyników II cz. badań w sprawozdaniu IFiPS

Informator IFiPS o programie bezpłatnych badań słuchu

List do rodziców

Zgoda rodziców

Udział gmin i szkół podstawowych w Programie w 2010 roku