ZADANIA KRUS

A- A A+

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w Polsce wschodniej

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od marca do maja 2008 r. zrealizowała we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi"  Program bezpłatnych badań przesiewowych słuchu i mowy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w szkołach podstawowych z terenów wiejskich w Polsce wschodniej. 

Celem Programu było:

 • wykrycie zaburzeń słuchu o podłożu genetycznym,
 • wykrycie zaburzeń głosu,
 • ocena częstości występowania szumów usznych,
 • objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu i głosu.

Zakres badań obejmował:

 • wypełnienie ankiety audiologicznej,
 • audiometryczne badanie słuchu w zakresie częstotliwości 250-8000 Hz,
 • wykonanie testu  do oceny sprawności integracji obuusznej informacji słuchowej,
 • wykonanie testu słownego,
 • nagranie głosu dziecka.

Partnerami Programu były:

 • Wojewódzkie Kuratoria Oświaty,
 • władze samorządowe,
 • dyrekcje oraz nauczyciele i pracownicy szkół podstawowych,
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej.

Program  współfinansowano z pozabudżetowych środków:

Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, ze środków przeznaczonych.

Badania były  bezpłatne, dobrowolne, całkowicie bezpieczne dla każdego dziecka i wysoce skuteczne. Warunkiem poddania dziecka badaniu audiometrycznemu była pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Wszystkie zgromadzone w tym celu dane podlegały zastrzeżeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Logo Programu

 

Badania przesiewowe zrealizowano w województwach:lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim, równolegle we wszystkich województwach i wyłącznie na terenie szkół, oraz w czasie lekcyjnym. Do badań wykorzystano audiometry przesiewowe posiadające możliwość przesyłania wyników do centralnej bazy danych za pomocą Internetu. Osoby prowadzące badania zostały przeszkolone przez Koordynatora Programu. Rodzice lub opiekunowie dzieci, u których zostały wykryte zaburzenia słuchu lub głosu, uzyskali informację co do dalszego, nieodpłatnego postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu prowadził w ostatnich dziewięciu latach podobne, unikatowe nie tylko w skali kraju, badania przesiewowe u ponad pół miliona dzieci. Wykazały one, że u co piątego dziecka występują różnego rodzaju problemy zdrowotne będące wynikiem zaburzeń narządu słuchu, mowy i wzroku, utrudniające naukę i komunikowanie się z otoczeniem. W blisko 65 proc. wykrytych przypadków zaburzeń u dzieci, ich rodzice/opiekunowie nie byli świadomi istnienia problemu wymagającego poddania dziecka stałej lub okresowej opiece audiologa, foniatry, logopedy, psychologa lub pedagoga.

Od szeregu lat Instytut postuluje potrzebę szerszej realizacji programu badań przesiewowych słuchu na terenach wiejskich i małomiasteczkowych, tam gdzie dostęp do lekarzy - specjalistów jest znacznie ograniczony lub wręcz niemożliwy.

Nawiązanie współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pozyskanie władz oświatowych i samorządowych dla Programu badań przesiewowych, pozwoliło zapoczątkować kreowanie polityki prozdrowotnej i edukacyjnej dzieci i młodzieży spoza aglomeracji wielkomiejskich.

DOKUMENTACJA PROGRAMU

Prezentacja Programu

Podsumowanie wyników badań na konferencji KRUS i IFiPS z 16 lipca 2008 r.

Materiały prasowe na konferencję w opracowaniu IFiPS

Informacje o programie na stronieStowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek Człowiekowi" http://www.sponin.org.pl/


Wykaz szkół objętych Programem, wg województw:

lubelskie

małopolskie

mazowieckie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

KORESPONDENCJA DO UCZESTNIKÓW PROGRAMU

List otwarty do władz samorządowych

List otwarty do dyrekcji szkół z terenów objętych Programem

List otwarty do rodziców/opiekunów prawnych dzieci

Formularz dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka:
Zgoda na bezpłatne badanie przesiewowe