ZADANIA KRUS

A- A A+

Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny - ustawa z dnia 20 maja 2005 roku (Dz. U. Nr 102, poz. 852)

Dodatek pieniężny dla emerytów i rencistów KRUS

W sierpniowych bądź wrześniowych terminach płatności emerytur i rent oddziały regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacą niektórym emerytom i rencistom dodatek pieniężny. Dodatek ten zostanie wypłacony jednorazowo, a zatem fakt jego przyznania nie zwiększy wysokości otrzymywanej emerytury lub renty w kolejnych miesiącach. KRUS została zobowiązana do przyznania i wypłacenia dodatku w związku z ustawą z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, która w dniu 10 czerwca br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 102, pod pozycją 852. Oddziały regionalne KRUS przekazały informację o warunkach uzyskania dodatku pieniężnego do wszystkich emerytów i rencistów, którzy w czerwcu br. pobierali emerytury i renty rolnicze (ok. 1.700 tys. osób).

  Komu przysługuje dodatek pieniężny?

Dodatek pieniężny przysługuje osobom, które w marcu 2005 r. miały prawo do emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego rolników, tj. do emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty rodzinnej, emerytur i rent przyznanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1991 r. Dodatek pieniężny nie zostanie przyznany, gdy prawo do świadczenia rentowego ustało przed dniem 1 marca 2005 r., bądź gdy prawo do emerytury lub renty było ustalone po 31 marca 2005 r. Dodatku pieniężnego nie otrzymają osoby, którym KRUS wypłaca rentę strukturalną na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Dodatek pieniężny przysługuje, jeżeli wskaźnik dochodowy emeryta lub rencisty obliczony na podstawie dochodu z roku 2004 r nie przekracza kwoty 9600 zł (800 zł netto miesięcznie). W przypadku emerytów i rencistów pozostających w związku małżeńskim, do ustalenia prawa do dodatku pieniężnego bierze się pod uwagę zarówno dochód emeryta (rencisty), jak i jego małżonka (nie dotyczy małżonków pozostających w separacji orzeczonej wyrokiem sądu), a sumę tych dochodów dzieli przez 2.  


Przykład

Jeden z małżonków pobiera emeryturę z KRUS i w 2004r. osiągnął dochody w kwocie 6000 zł (netto), a drugi z małżonków, który pobiera emeryturę z ZUS osiągnął w 2004 r. dochód w kwocie 10.000 zł (netto). Łączny dochód netto małżonków w 2004 r. (16.000 zł.) podzielony przez 2 wyniesie 8.000 zł (netto), a zatem każdy z małżonków może ubiegać się w swoim organie rentowym o przyznanie dodatku pieniężnego.
W przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest wyłącznie osoba małoletnia, przy ustalaniu wskaźnika dochodowego tej osoby, oprócz dochodów z renty rodzinnej bierze się pod uwagę dochody rodzica (opiekuna faktycznego) osoby uprawnionej do renty i dzieli przez dwa. Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, wskaźnik dochodowy osoby uprawnionej do dodatku obliczany jest jako suma dochodów uzyskanych przez wszystkich członków rodziny (rodzina rozumiana w myśl przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. Nr 228, poz. 2255, ze zm.), podzielona przez liczbę członków rodziny (również tych którzy nie są uprawnieni do renty rodzinnej).
Jeżeli emeryt lub rencista uprawniony do dodatku pieniężnego ma prawo do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury z KRUS i renty z ZUS), przysługuje tylko jeden dodatek pieniężny. W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba, uprawnionym członkom każdej rodziny przysługuje łącznie jeden dodatek. Jeżeli zatem do renty rodzinnej uprawnione są osoby żyjące w dwóch odrębnych rodzinach, każda z tych rodzin otrzyma jeden dodatek pieniężny.  

Jaki dochód za rok 2004 należy uwzględnić?

Oprócz dochodu uzyskanego w 2004 r. z tytułu emerytur i rent wypłacanych przez organy rentowe, tj. KRUS, ZUS, służb mundurowych (do tego dochodu nie wlicza się kwot: dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, świadczeń rodzinnych) uwzględnia się:

  • inne przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (dla potrzeb ustalenia prawa do dodatku przyjmuje się, że miesięczny dochód z jednego hektara przeliczeniowego odpowiada kwocie 194 zł miesięcznie; gdyby zatem samotny emeryt posiadał we wszystkich miesiącach 2004 r. gospodarstwo rolne o powierzchni 2 ha, musiałby poza dochodami z emerytury lub renty wykazać roczny dochód z gospodarstwa rolnego w kwocie: 4.656 zł (2 ha x 194 zł x 12 miesięcy),
  • inne dochody nie podlegające opodatkowaniu określone w art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (ustawa ta wymienia ponad 20 różnych rodzajów dochodów, w tym między innymi dochody z tytułu: rent i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym, zasiłki chorobowe z ubezpieczenia społecznego rolników, ekwiwalenty za deputaty węglowe, alimenty na dzieci, inne).  

Wysokość dodatku pieniężnego

Dodatek pieniężny przysługuje w wysokości 10% różnicy pomiędzy kwotą 9600 zł a wskaźnikiem dochodowym osoby uprawnionej lub uprawnionych członków rodziny (w przypadku renty rodzinnej wieloosobowej). Dodatek nie zostanie przyznany, gdy kwota dodatku będzie niższa niż 20 zł. Dodatek pieniężny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie jest od niego odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne.  

Jak się ubiegać o dodatek pieniężny

KRUS nie przyzna dodatku z urzędu. Podstawą przyznania dodatku pieniężnego jest złożenie przez emeryta lub rencistę bądź jego przedstawiciela ustawowego oświadczenia lub wniosku. Przy czym wspomniana wyżej ustawa z dnia 20 maja 2005r. określa kiedy ustalenie prawa do dodatku odbywa się na podstawie oświadczenia, a kiedy na podstawie wniosku. Oświadczenia składają emeryci i renciści, którzy poza dochodami z tytułu emerytury lub renty rolniczej nie osiągali w 2004 r. żadnych innych dochodów, również gdy innych dochodów nie uzyskali ich małżonkowie. Emeryci i renciści pozostający w związku małżeńskim składają wspólne oświadczenie. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku pieniężnego składają osoby, które oprócz emerytury lub renty z KRUS osiągały w 2004 r. inne dochody (np. posiadały gospodarstwo rolne, jeden z małżonków otrzymywał świadczenie z KRUS, a drugi z ZUS, osiągały przychody z tytułu zatrudnienia lub przychody z tego tytułu osiągał małżonek emeryta/rencisty). Do wniosku emeryt (rencista) musi dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych w roku 2004 innych dochodów (np. w przypadku gospodarstwa rolnego powinien to być nakaz płatniczy podatku rolnego za 2004 r. lub zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w 2004 r. (w ha fizycznych i w ha przeliczeniowych), zaświadczenie organu rentowego o wysokości dochodu z emerytury lub renty - gdy członek rodziny uzyskiwał dochody z emerytury - renty w innym organie rentowym).  

Kiedy KRUS wypłaci dodatek pieniężny?

KRUS wypłaci dodatek pieniężny w sierpniu br. lub we wrześniu br. Gdy oświadczenie lub wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w jednostce organizacyjnej KRUS do 30 czerwca br. - KRUS wypłaci dodatek łącznie z emeryturą lub rentą w sierpniu 2005 r. Gdy oświadczenie lub wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2005 r. - wypłata dodatku nastąpi we wrześniu br. Emeryci i renciści, uprawnieni do dodatku, którym KRUS wypłaca emeryturę lub rentę raz na kwartał, a którzy złożą oświadczenia i wnioski w ustawowym terminie – otrzymają dodatki po 30 września br. Ostateczny termin na zgłoszenie oświadczenia lub wniosku upływa z dniem 30 września 2005 r. Po tym terminie roszczenie o przyznanie dodatku pieniężnego ulega przedawnieniu, a ewentualnie zgłoszone po tym terminie oświadczenie lub wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. W przyszłości dodatek będzie wypłacany w kwietniu (gdy oświadczenie zostanie złożone do 15 marca) lub w czerwcu (w przypadku wniosku złożonego do 15 maja), ale tylko w latach, w których emerytury lub renty nie będą waloryzowane. 

Kontrola oświadczeń

Ustawa zobowiązuje organy wypłacające dodatek pieniężny do kontroli rzetelności oświadczeń. Jednocześnie ustawa daje możliwość organom rentowym występowania do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub informacji o opodatkowaniu działalności na zasadzie karty podatkowej w celu dokonania weryfikacji oświadczenia złożonego przez emeryta lub rencistę (przedstawiciela ustawowego). Emeryt lub rencista, który nienależnie pobierze dodatek pieniężny, zostanie zobowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami. Kwoty nienależnie pobranego dodatku podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe bezpośrednio poprzedzające rok wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Alicja Lejk-Kępka
Wicedyrektor Biura Świadczeń Centrali KRUS