ZADANIA KRUS

A- A A+
  • Podlegam ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek. W lutym 2018 r. urodziłam dziecko. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński z KRUS?

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej w KRUS ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek. Ponieważ Pani podlega wyłącznie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, zatem nie przysługuje Pani zasiłek macierzyński.

  • Urodziłam dziecko 2 marca 2018 r. i będę podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu od 1 maja 2018 r. Czy, jeżeli złożę wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego w miesiącu maju 2018 r., to zasiłek macierzyński będzie mi przysługiwał od 2 marca 2018 r., tj. od daty urodzenia dziecka?

Jeśli zostanie Pani objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym od 1 maja 2018 r., czyli po urodzeniu się dziecka, i złoży wniosek w terminie 3. miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, zasiłek macierzyński będzie Pani przysługiwał od daty objęcia ubezpieczeniem, tj. od 1 maja 2018 r. Okres 52 tygodni będzie jednak liczony od 2 marca 2018 r., czyli od daty urodzenia dziecka. Zasiłek będzie wypłacany przez ten okres po 1000 zł miesięcznie.

  • Podlegam ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek jako domownik w gospodarstwie rolnym rodziców. W dniu 3 stycznia 2018 r. urodziłam dziecko. Zasiłek macierzyński został mi przyznany przez okres 52. tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka. W maju 2018 r. planuję zmienić miejsce zamieszkania i zaprzestać pracy w gospodarstwie rodziców. Dowiedziałam się, że zostanę wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Czy mimo to nadal będę mogła pobierać przyznany zasiłek macierzyński?

KRUS przyznaje i wypłaca zasiłki macierzyńskie osobom objętym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zatem z chwilą wyłączenia z tego ubezpieczenia straci Pani prawo do dalszej wypłaty zasiłku macierzyńskiego z KRUS.

  • Pobieram okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie opłacam w KRUS składki emerytalno-rentowe. 26 lutego 2018 r. urodziłam dziecko. Ojciec dziecka pracuje na podstawie umowy o pracę. Czy jako rencistka, ale podlegająca ubezpieczeniu, mogę wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku macierzyńskiego na podstawie obowiązujących przepisów? Czy jeżeli wystąpię z wnioskiem w maju 2018 r. zasiłek macierzyński, zostanie mi wypłacony od dnia urodzenia dziecka?

Może Pani wystąpić z wnioskiem, ponieważ zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zarówno z mocy ustawy, jak i na wniosek. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się począwszy od miesiąca urodzenia dziecka, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później niż w okresach przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wystąpienia przez Panią z wnioskiem o zasiłek macierzyński przed 26 maja 2018 r., nabędzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia urodzenia dziecka, tj. od 26 lutego 2018 r.

  • Mój mąż jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. W styczniu 2018 r. urodziło nam się dziecko i pobieram zasiłek macierzyński w zakładzie pracy. Planuję wrócić do pracy. Czy ojciec dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli ja po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni wrócę do pracy?

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka, który podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu m.in. w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Zarówno matka jak i ojciec dziecka muszą podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS. W związku z tym, że Pani podlega ubezpieczeniu w ZUS, ojcu dziecka nie będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS, nawet jeśli Pani skróci okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

  • Jestem rolniczką ubezpieczoną w KRUS z mocy ustawy. W maju br. urodzę dziecko. Czy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli zachoruję, to otrzymam z KRUS zasiłek chorobowy i będę też pobierać zasiłek macierzyński?

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wobec powyższego, jeżeli w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego zachoruje Pani i przedłoży w KRUS zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione przez lekarza na wymagane ustawą co najmniej 30 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy, nie otrzyma Pani wypłaty zasiłku chorobowego.

  • Jestem rolniczką ubezpieczoną w KRUS z mocy ustawy. W dniu 10 lutego 2018 r. urodziłam dziecko i KRUS wypłaca mi zasiłek macierzyński po 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie od dnia urodzenia dziecka. W dniu 15 lutego 2018 r. zachorowałam, ale KRUS nie wypłacił mi zasiłku chorobowego. W maju br. mam pójść do szpitala, a przez ten czas dzieckiem zajmie się mój małżonek - ojciec dziecka. Czy za pobyt w szpitalu dostanę zasiłek chorobowy, a mąż zasiłek macierzyński?

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ w lutym 2018 r. urodziła Pani dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, KRUS zgodnie z ww. przepisami nie wypłacił Pani zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast, gdy po wykorzystaniu przez Panią zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni po porodzie będzie Pani wymagała opieki szpitalnej (przerwie Pani pobieranie zasiłku macierzyńskiego, z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem), ubezpieczony małżonek - ojciec dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres Pani pobytu w szpitalu. Pani zaś nabędzie prawo do wypłaty zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu pod warunkiem, że łączny okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (w domu i szpitalu) wyniesie co najmniej 30 dni.

  • Jestem ubezpieczona w KRUS. Moja córka, która wspólnie ze mną mieszkała i była na moim utrzymaniu, w listopadzie 2018 r. urodziła dziecko. Zasiłku macierzyńskiego nie otrzymała z KRUS, ani z ZUS. Po porodzie porzuciła dziecko i wyjechała do pracy za granicę. Ja sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem. Czy mogę ubiegać o zasiłek macierzyński? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i do kiedy będzie mi ten zasiłek przysługiwać, oraz jakie muszę złożyć dokumenty?

Zasiłek macierzyński przysługuje również w przypadku przysposobienia dziecka. W związku z powyższym, jeżeli wystąpi Pani z wnioskiem o zasiłek macierzyński, do którego dołączy Pani odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz złoży oświadczenie, od jakiej daty sprawuje Pani osobistą opiekę nad dzieckiem, będzie Pani przysługiwał zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie, liczone od dnia przysposobienia faktycznego dziecka. Jeżeli wniosek złoży Pani w terminie 3 miesięcy od dnia przysposobienia dziecka, to wypłata zasiłku macierzyńskiego będzie podjęta od dnia faktycznego przysposobienia dziecka w kwocie po 1000 zł miesięcznie, do upływu 52 tygodni od daty przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Podstawa prawna:

  • art. 35a i 35b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r., poz. 174 z późn. zm.)