ZADANIA KRUS

A- A A+

Dodatek do emerytury rolniczej z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Od 1 marca 2023 r. do emerytury rolniczej wypłacanej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje dodatek z tytułu opłacania podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania takich składek.

Składki w wysokości dwukrotnej składki podstawowej mogą opłacać osoby, które poza prowadzeniem działalności rolniczej dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a składki dodatkowe obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych. 

Przykład 1
Emeryt w okresie od 1.01.2010 r. do 31.03.2012 r. (2 lata i 3 miesiące) opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Dodatek z tytułu opłacanej wyższej składki przysługuje za 2 lata. 
Wysokość dodatku od 1 marca 2023 r. wynosi 14,30 zł (tj. 0,5% x 1429,60 zł /emerytura podstawowa/ x 2 lata = 14,30 zł).

Przykład 2
Emeryt w okresie od 1.01.2005 r. do 31.08. 2009 r. opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a od 1.10.2009 r. do 30.06.2022 r. opłacał dodatkową składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. 
Dodatek z tytułu opłacanych wyższych składek przysługuje za 17 lat (4 lata i 8 m-cy + 12 lat 
i 9 m-cy = 17 lat i 5 m-cy).
Wysokość dodatku od 1 marca 2023 r. wynosi 121,52 zł (tj. 0,5% x 1429,60 zł /emerytura podstawowa/ x 17 lat  = 121,52 zł).

Dodatek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są z niego potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z dodatku mogą też być dokonywane potrącenia i egzekucje (od łącznej kwoty z emeryturą rolniczą) na zasadach określonych w przepisach emerytalnych.

Wysokość dodatku ulega zmianie w terminach waloryzacji emerytury podstawowej.

Dodatek nie wpływa na ustalenie wysokości emerytury rolniczej. Nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ani świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osobom, którym przyznano emerytury rolnicze przed dniem 1 marca 2023 r., prawo do dodatku KRUS przyzna z urzędu i podejmie jego wypłatę w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. nie później niż do 10 września 2023 r. oraz wypłaci stosowne wyrównanie świadczenia od 1 marca 2023 r. Oznacza to, że emeryci nie muszą składać wniosku o ten dodatek. 

Osobom występującym z wnioskiem o emeryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodatkową, uprawnienia do dodatku KRUS rozpatrzy na podstawie tego wniosku – również bez konieczności występowania z odrębnym wnioskiem o dodatek.