ZADANIA KRUS

A- A A+

Dodatki do emerytur i rent

Do emerytur i rent przysługują dodatki przyznawane zarówno na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm.), jak i na podstawie innych przepisów: 

dodatek pielęgnacyjny

dodatek kombatancki

dodatek weterana poszkodowanego

dodatek dla sieroty zupełnej

ryczałt energetyczny

dodatek z tytułu pracy przymusowej

świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR

świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

dodatek kompensacyjny

refundacja z tytułu opłacanej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC/AC

dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat.

Generalnie wszystkie wymienione dodatki przysługują obok emerytury lub renty i nie są uwzględniane przy ustalaniu wskaźnika wymiaru świadczenia (wskaźnik ten decyduje o wysokości rolniczej emerytury lub renty), natomiast wypłacane są łącznie z emeryturą lub rentą. Wyjątkiem jest dodatek z tytułu pracy przymusowej, który dolicza się do części składkowej emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia i który wpływa na wysokość wskaźnika wymiaru tej części świadczenia.

W przypadku, gdy emeryt lub rencista uprawniony jest do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. świadczenia z KRUS i z ZUS), przysługuje mu prawo do danego dodatku tylko przy jednym świadczeniu emerytalno-rentowym.

Dodatki przyznawane są na wniosek emeryta lub rencisty złożony do najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostki organizacyjnej KRUS (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej); wyjątkiem jest dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat i dodatek dla 100-latka. Dodatek z tych tytułów OR/PT KRUS przyznają z urzędu, po ukończeniu przez świadczeniobiorcę stosownego wieku.

 


Zobacz także:

kwoty świadczeń