ZADANIA KRUS

A- A A+

Dodatek dla sieroty zupełnej

Dodatek dla sieroty zupełnej przyznawany jest do renty rodzinnej na podstawie art. 31 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Przepis ten zakłada, że dodatek ten przysługuje w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są sieroty zupełne, część renty rodzinnej przysługującej każdej z tych sierot zwiększa się o taki dodatek.

Kwota dodatku dla sieroty zupełnej ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.


Zobacz także:

wysokość dodatku