ZADANIA KRUS

A- A A+

Dodatek weterana poszkodowanego

Dodatek weterana poszkodowanego jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937), która weszła w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Zgodnie z tą ustawą dodatek weterana poszkodowanego, przysługuje osobie o statusie weterana poszkodowanego.

Status weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

  1. od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
  2. od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
  3. od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
  4. od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
  5. od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
  6. od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
  7. powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany miesięcznie, wraz z emeryturą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy - w terminie płatności świadczenia.

W przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy - wypłata następuje w najbliższym terminie płatności określonym dla emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek o dodatek został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty. Wypłaty w następnym terminie płatności dokonuje się, jeżeli między datą złożenia wniosku o dodatek (włącznie) a datą najbliższego terminu płatności emerytury lub renty (włącznie) jest okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatek weterana poszkodowanego zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z wypłacanego dodatku nie dokonuje się żadnych potrąceń i egzekucji, a także nie bierze się go pod uwagę przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Kwoty nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego można dochodzić ze świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji w terminie waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych - poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury po waloryzacji, przy zastosowaniu właściwej, dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej. Dodatek weterana poszkodowanego przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego wypłatę. Do wniosku załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis. W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.