ZADANIA KRUS

A- A A+

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276). O spełnieniu warunków wymaganych do otrzymania uprawnień kombatanckich, w tym dodatku kombatanckiego, orzeka - na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji - Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upoważnione, wydając stosowną decyzję. Na podstawie tej decyzji powyższy Urząd wydaje odpowiednie zaświadczenie, które stanowi dla OR/PT KRUS podstawę do wypłaty dodatku kombatanckiego.

Dodatek kombatancki przysługuje wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie lub tym, które zostały uznane za osoby represjonowane. W związku z tym wdowa/wdowiec po kombatancie nie ma prawa do dodatku kombatanckiego, chyba że posiada (lub uzyska) własne uprawnienia kombatanckie lub zostanie uznana/y za osobę represjonowaną. Dodatek kombatancki jest wypłacany, o ile nie jest już wypłacany dodatek z tytułu tajnego nauczania, który przysługuje w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego, przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki.

Kwota dodatku kombatanckiego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.


 

Zobacz także:

obowiązujące kwoty dodatków