ZADANIA KRUS

A- A A+

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje na zasadach i w wysokości określonych w przepisach emerytalnych, tj. przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.).

Zgodnie z przepisami tej ustawy dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo ukończyła 75 lat życia.

Należy zaznaczyć, że osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w ponadgminnym domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r., w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje zatem osobom przebywającym w domu pomocy społecznej innym niż ponadgminny, do którego zostały skierowane przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz bez względu na status domu pomocy społecznej, jeżeli osoby przebywające w tym domu zostały do niego skierowane po dniu 31 grudnia 2003 r.

Ponadto dodatek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat nie jest wypłacany rencistom pobierającym rolnicze świadczenia rentowe, którzy nie zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
 


 

Zobacz także:

wysokość dodatku