ZADANIA KRUS

A- A A+

Refundacja z tytułu opłacanej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC lub dobrowolne ubezpieczenie AC

Refundacja jest przyznawana na podstawie art. 23b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2022 r. poz. 2287).

Tryb postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu refundacji został określony w drodze rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1993).

Refundacja przysługuje inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I1) i II2) grupy inwalidów w wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych. Jeżeli suma ubezpieczenia przekracza równowartość 6000 euro przeliczone na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia opłacania składki, refundacja przysługuje od części opłaconej składki ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota stanowiąca równowartość 6000 euro pozostaje do rzeczywistej sumy ubezpieczenia.

Zwrot kwoty w wysokości zniżki w składce OC i AC przysługuje w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego będącego własnością inwalidy wojennego i niesłużącego do zarobkowego przewozu, jeżeli uprawniony nie korzysta z refundacji lub ulgi na podstawie innych przepisów. Podstawą przyznania refundacji jest przedstawienie (do wglądu) przez inwalidę wojennego oryginału umowy ubezpieczenia i dowodu opłacenia składki OC/AC, a okoliczność, czy inwalida ten jest właścicielem pojazdu samochodowego, potwierdza przedłożony (do wglądu) dowód rejestracyjny pojazdu. Natomiast niewykorzystywanie pojazdu samochodowego do zarobkowego przewozu – dokumentuje stosownym oświadczeniem.

1obecnie całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
2obecnie całkowita niezdolność do pracy


Ostatnia aktualizacja informacji:  01.03.2023 r. Biuro Świadczeń Centrali KRUS