ZADANIA KRUS

A- A A+

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach III Rzeszy i ZSRR

Świadczenie to przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1001 z późn. zm.).

 

Decyzję o uprawnieniach wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie wniosku osoby zainteresowanej, zaopiniowanego przez właściwe stowarzyszenie osób poszkodowanych, i dokumentów oraz dowodów potwierdzających rodzaj i okres represji. Świadczenie pieniężne przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania pracy, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy pracy przymusowej. W przypadku deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej wymagany jest okres co najmniej 6-miesięczny.

 

Świadczenie pieniężne przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz do dodatku za tajne nauczanie.

 

Osobom uprawnionym równocześnie do świadczenia pieniężnego i dodatku z tytułu pracy przymusowej, świadczenia dla byłych żołnierzy górników –przysługuje dodatek albo jedno ze świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

 

Kwota świadczenia ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

 

Wypłata świadczenia następuje za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc zgłoszenia wniosku.

 

Od 1 stycznia 2010 r. świadczenie pieniężne dla osób deportowanych może być przyznane i wypłacane również osobom zamieszkującym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W takim przypadku, emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą, świadczenie pieniężne – na jego wniosek – wypłaca się osobie upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w Polsce lub na rachunek bankowy emeryta lub rencisty w Polsce, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 


 

 

Zobacz: kwoty świadczeń