ZADANIA KRUS

A- A A+

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do świadczeń z ubezpieczenia ustala się na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa – np. przez przedstawiciela ustawowego (rodzic w imieniu małoletniego dziecka), opiekuna prawnego lub pełnomocnika.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera imienia i nazwiska zainteresowanego oraz/lub adresu miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji, a w przypadku osoby bezdomnej - adresu miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały – organ rentowy pozostawia wniosek bez rozpoznania, tj. nie wydaje w sprawie decyzji.

Jeżeli wniosek zawiera imię i nazwisko oraz adres zainteresowanego, natomiast osoba zainteresowana nie zawarła w nim innych danych, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku (np. wniosek nie został podpisany), bądź nie przedłożyła dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia (np. osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy nie dołączyła do wniosku zaświadczenia o stanie zdrowia) – organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku.

W wezwaniu tym organ rentowy:

 • wyznacza termin na uzupełnienie wniosku (nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania, które jest wysyłane za zwrotnym poświadczeniem odbioru),
 • poucza zainteresowanego, iż w razie nie usunięcia braków w wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania.

Jeżeli wnioskodawca nie usunie braków w terminie wyznaczonym w wezwaniu –organ rentowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania.

Organ rentowy może także zwrócić się do zainteresowanego o uzupełnienie wniosku, w którym nie zostało wyraźnie i jednoznacznie sprecyzowane jego żądanie. Organ w razie wątpliwości nie może formułować żądań za wnioskodawcę, natomiast powinien dążyć do ustalenia jego rzeczywistej woli.

Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, tj. w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczeń podlega umorzeniu.

Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza wnioskodawca, zamiast krajowego formularza KRUS SR-21 (lub KRUS SR-21A), powinien dołączyć formularz unijny E-207. Informacja dotycząca przebiegu okresu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej (w Polsce i za granicą).

Do wniosku powinny być również dołączone dowody, które uzasadniają prawo do świadczeń oraz wpływają na ich wysokość. W związku z tym wnioskodawca ubiegający się o przyznanie prawa do emerytury rolniczej oprócz dokumentów stwierdzających tożsamość oraz datę urodzenia powinien przedłożyć:

 • dokumenty potwierdzające okresy pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacenia składek (o ile takie dokumenty nie znajdują się w posiadaniu KRUS),
 • dokumenty potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o ile legitymuje się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze,
 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EFTA lub w państwach, z którymi łączy Polskę umowa o zabezpieczeniu społecznym, (o ile legitymuje się okresami ubezpieczenia za granicą), a w razie braku takich dokumentów - wskazać instytucję, w której był ubezpieczony lub nazwę i adres pracodawcy, a w przypadku ubiegania się o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie na druku KRUS N-14, nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku.

W przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do renty rodzinnej do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające:

 • datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
 • datę urodzenia wnioskodawcy,
 • zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec,
 • pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, a w razie, gdy takiej wspólności nie było, prawo do alimentów ustalone wyrokiem lub ugodą sądową,
 • stan zdrowia dziecka albo wdowy lub wdowca, jeżeli przyznanie renty jest uzależnione od niezdolności do pracy (całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym),
 • fakt uczęszczania do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
 • fakt, iż zmarły był opiekunem ustanowionym przez sąd,
 • długość okresu wychowania i utrzymywania dziecka (dot. wnuków, rodzeństwa i innych dzieci) przez zmarłego oraz, czy rodzice tego dziecka żyją i dlaczego nie mogą mu zapewnić środków utrzymania,
 • pozostawanie na utrzymaniu zmarłego przed jego śmiercią,
 • nieposiadanie dochodów z tytułu zatrudnienia lub z innych źródeł. Jeżeli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta rodzinna, nie miała ustalonego prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, do wniosku - oprócz wyżej wymienionych dokumentów, należy dołączyć:
 • dokument stwierdzający datę urodzenia osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
 • dokumenty potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacanie składek (o ile takie dokumenty nie znajdują się w posiadaniu KRUS) oraz okresy innego ubezpieczenia społecznego niż rolnicze, o ile osoba zmarła legitymowała się takim ubezpieczeniem. W celu potwierdzenia okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego przed dniem 1 lipca 1977 r. (przed tą datą rolnicy nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu) wnioskodawca powinien przedstawić dokument stwierdzający tytuł władania gospodarstwem (np. akt notarialny, akt własności ziemi, umowę dzierżawy). Osoby, które pracowały w gospodarstwach rolnych rodziców (lub dziadków) w charakterze domowników przed wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego dla tych osób (przed 1 stycznia 1983 r.), a następnie przejęły to gospodarstwo, oprócz złożonego pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o pracy w nim, zwykle nie muszą składać dodatkowych dokumentów (zazwyczaj wystarczającą dokumentację posiada KRUS). W innych przypadkach wnioskodawca powinien także dostarczyć zaświadczenie urzędu gminy, potwierdzające miejsce zamieszkania oraz istnienie gospodarstwa rolnego w podanym okresie. Jeżeli urząd gminy nie dysponuje dokumentacją pozwalającą na potwierdzenie tych faktów, okoliczność ta może być potwierdzona pisemnymi zeznaniami co najmniej dwóch świadków. Zeznania świadków podlegają kolegialnej ocenie organu rentowego.

Jeżeli KRUS nie może potwierdzić faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresach od 1 lipca 1977 r. do 31 grudnia 1982 r. oraz od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r., gdyż dane wnioskodawcy nie zostały przejęte z urzędu gminy (sprawy ubezpieczenia i opłacania składek leżały w gestii tych urzędów przed powołaniem jednostek organizacyjnych KRUS), wówczas zainteresowany powinien przedstawić zaświadczenie wystawione przez właściwy urząd gminy, na terenie którego jest lub było położone gospodarstwo rolne. Zaświadczenie musi zawierać imię i nazwisko ubezpieczonego, datę urodzenia, adres zamieszkania, okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wysokość opłaconych składek.

Dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania są:

 1. świadectwo pracy,
 2. zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów,
 3. legitymacja ubezpieczeniowa,
 4. legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego,
 5. umowa o pracę,
 6. wpis w dowodzie osobistym "książeczkowym",
 7. pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, zmianie angażu, przyznaniu nagrody),
 8. potwierdzenie ZUS, jeżeli pracodawca zgłaszał imiennie pracownika do ubezpieczenia.

Zaświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby, której dotyczy, datę podjęcia i ustania zatrudnienia, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej czynności. Zaświadczenie powinno być wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy (jeżeli zakład pracy został przekształcony), a w przypadku braku następcy prawnego przez jednostkę przechowującą dokumentację zlikwidowanego lub przekształconego zakładu pracy, np. organ założycielski albo organ nadrzędny pracodawcy (wojewoda lub właściwy minister), archiwum (państwowe, rotacyjne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, przejściowe podległe wojewodom) lub firmę (prywatną) zajmującą się przechowywaniem akt.

Legitymacja ubezpieczeniowa powinna zawierać następujące wpisy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar, rok, w którym dane wynagrodzenie zostało osiągnięte, pieczątkę zakładu pracy, podpis oraz pieczątkę pracodawcy lub upoważnionego pracownika). Legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy stanowi samoistny środek dowodowy. Pracodawca nie powinien wystawiać zaświadczenia na podstawie wcześniejszych wpisów w legitymacji ubezpieczeniowej.

W przypadku braku pisemnych dowodów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz niemożności ich uzyskania (np. z powodu zgubienia lub zniszczenia, likwidacji zakładu pracy, zniszczenia dokumentów na skutek działań wojennych, klęsk żywiołowych) środkiem dowodowym na potwierdzenie okresów zatrudnienia mogą być także zeznania świadków lecz jedynie w stosunku do okresów przebytych do dnia 14 listopada 1991 r. Zeznania świadków podlegają kolegialnej ocenie KRUS (przy ocenie zeznań świadków KRUS nie jest związana oceną zeznań dokonaną przez zakład pracy lub inne organa, a jedynie orzeczeniami sądów). Zeznaniami świadków można więc wykazywać przebycie okresów:

 • zatrudnienia na obszarze państwa polskiego po ukończeniu 15 lat życia, wykonywanego przed dniem 15 listopada 1991 r.,
 • zatrudnienia młodocianych na warunkach określonych w przepisach obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 1975 r.
 • pracy przymusowej wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej, na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r. oraz na obszarze ZSRR w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r.

Dowody z dokumentów dotyczących zatrudnienia oraz pisemne zeznania świadków powinny być dołączone do wniosku w oryginale.

Środkiem dowodowym stwierdzającym okresy nieskładkowe jest zaświadczenie płatnika składek lub inny dokument właściwego organu. Okresy opieki nad członkiem rodziny powinny być udowodnione dokumentami, z tym, że dla celów udowodnienia faktu sprawowania opieki nad daną osobą środkiem dowodowym jest oświadczenie wnioskodawcy, złożone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Od 1 stycznia 1999 r. wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informację ZUS z konta ubezpieczonego.