ZADANIA KRUS

A- A A+

Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. 

Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.*

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., zalicza się okresy:

  1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
  2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Prawo do emerytury rolniczej uzyska osoba, która poza wymaganym wiekiem  będzie legitymować się co najmniej 25--letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Okresów innych niż rolnicze nie zalicza się również przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej takich osób (z wyjątkiem okresu odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed dniem 1 stycznia 1999 r. w przypadku osób które nie nabędą prawa do emerytury w ZUS).**

Niemniej osoba, która po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego nabędzie prawo do emerytury rolniczej (czyli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu) oraz do emerytury pracowniczej, będzie miała prawo do wypłaty obu świadczeń emerytalnych.

Osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej uwzględnia się również okresy innego ubezpieczenia innego – od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Od 15 czerwca 2022 r. emerytury rolnicze wypłacane są w pełnej wysokości, pomimo niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.**
Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników***, zarówno osoby opłacające składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej jak i osoby opłacające dodatkową składkę z tytułu prowadzenia działalności rolniczej na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych otrzymają dodatek w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

Podstawa prawna: 
* ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.).
** ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1155).
*** ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 337).
________________________________________
Ostatnia aktualizacja informacji:  01.03.2023 r. Biuro Świadczeń Centrali KRUS


Zobacz także:

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o ustalenie prawa do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej warunkiem wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej, okresowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i jednym z warunków przyznania prawa do emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej

Zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta lub rencistę