ZADANIA KRUS

A- A A+

Archiwum w dziale: Dodatki do emerytur i rent

KRUS wypłaca rekompensaty

Od lutego 2005 r. organy rentowe, w tym oddziały regionalne KRUS, wypłacają jednorazowo kwotę, która rekompensuje skutki niepodwyższenia w 2002 r. dodatku kombatanckiego o obowiązujący wówczas wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Brak podwyżki dodatku kombatanckiego w 2002 r. spowodował również zaniżenie kwoty dodatku kompensacyjnego, który stanowi 15% dodatku kombatanckiego. Podstawą do przyznania i wypłacenia rekompensaty jest ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego (Dz. U. Nr 281, poz. 2779).

Komu przysługuje rekompensata?

Rekompensata przysługuje emerytom i rencistom, którzy za okres od 1 czerwca 2002 r. do 31 stycznia 2005 r. lub za część tego okresu mają prawo do wypłaty co najmniej jednego z następujących świadczeń:
     - dodatku kombatanckiego,
     - dodatku kompensacyjnego.

Rekompensata przysługuje również kombatantom i innym uprawnionym, którzy nie są emerytami (rencistami), a którzy we wskazanym wyżej okresie pobierali świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego. Jednakże tym osobom rekompensatę wypłaci właściwy oddział ZUS. KRUS wypłaca rekompensatę z urzędu lub na wniosek.

Kiedy rekompensata z urzędu?

Rekompensata z urzędu wypłacana jest emerytom (rencistom), którzy pobierają emeryturę (rentę) w lutym 2005 r. Tym osobom KRUS wypłaca rekompensatę w terminach płatności emerytury lub renty. W przypadku emerytur i rent rolniczych wypłacanych kwartalnie rekompensata zostanie wypłacona w kwietniowych terminach płatności tych świadczeń. Z urzędu KRUS wypłaci też rekompensatę przy wznawianiu po 31 stycznia 2005 r. wypłaty zawieszonej emerytury lub renty rolniczej (jeżeli wcześniej nie wypłacono rekompensaty na wniosek). Jeżeli emeryt (rencista) pobiera emeryturę lub rentę rolniczą w zbiegu z emeryturą lub rentą przyznaną przez ZUS, rekompensatę za cały okres nalicza i wypłaca KRUS, czyli organ rentowy, który wypłacał emeryturę (rentę) po dniu 31 stycznia 2005 r. Natomiast, gdy w okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 stycznia 2005 r. dodatek kombatancki i kompensacyjny wypłacał więcej niż jeden organ rentowy (np. przez część okresu dodatki wypłacał ZUS, a przez część tego okresu KRUS), rekompensatę za cały ten okres wypłaci ten organ rentowy, który wypłacał emeryturę lub rentę po dniu 31 stycznia 2005 r.

Kiedy rekompensata na wniosek?

KRUS wypłaca rekompensaty na wniosek tym emerytom i rencistom, którym nie wypłacał emerytury lub renty wraz z dodatkiem kombatanckim i (lub) dodatkiem kompensacyjnym po dniu 31 stycznia 2005 r. (np. po tej dacie osoba nie ma już prawa do renty rolniczej). Ostateczny termin składania wniosków o rekompensatę upływa z dniem 29 lutego 2008 r.

Wysokość rekompensaty

Na kwotę rekompensaty składa się:
   - niedopłata dodatku kombatanckiego i dodatku kompensacyjnego,
   - odsetki od tych niedopłat.

Wysokość rekompensaty ustalana jest dla każdego emeryta lub rencisty indywidualnie i zależy od liczby miesięcy, przez które w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do 31 stycznia 2005 r. dana osoba pobierała te dodatki oraz różnicy pomiędzy wysokością dodatku należnego a wypłacanego.

Ustalanie kwot części składowych rekompensaty:

1.  niedopłata dodatku kombatanckiego za poszczególne okresy: 

- od 1 czerwca 2002 r do 28 lutego 2003r. liczba miesięcy, za które w tym okresie był wypłacany dodatek kombatancki x 0,68 zł,

- od 1 marca 2003 r. do 29 lutego 2004 r. liczba miesięcy, za które w tym okresie był wypłacany dodatek kombatancki x 0,71 zł,

- od 1 marca 2004 r. do 31 stycznia 2005 r. liczba miesięcy, za które w tym okresie był wypłacany dodatek kombatancki x 0,72 zł,


2.  niedopłata dodatku kompensacyjnego za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 stycznia 2005 r.: liczba miesięcy, za które w tym okresie był wypłacany dodatek kompensacyjny x 0,11 zł.

Wysokość pełnej rekompensaty równa się sumie kwot comiesięcznych niedopłat dodatku kombatanckiego i (lub) dodatku kompensacyjnego, liczonych w sposób przedstawiony wyżej wraz z odsetkami ustawowymi określonymi przepisami prawa cywilnego, liczonymi dla każdej comiesięcznej wypłaty tych dodatków od dnia następującego po dniu, w którym dokonano wypłaty, do dnia 31 stycznia 2005 r. W tabelach poniżej przedstawiono wysokości dodatków kombatanckiego i kompensacyjnego, które powinny być wypłacane i które były wypłacane.

Dodatek kombatancki

Data waloryzacji1 czerwca 2002 r.1 marca 2003r.1 marca 2004r.
Wskaźnik waloryzacji 100,5%103,7%101,8%
Wysokość, w której powinien być wypłacany136,64 zł 141,70 zł144,25 zł
Wysokość wypłacona135,96 zł140,99 zł143,53 zł
Niedopłata0,68 zł0,71 zł0,72 zł
Maksymalna liczba miesięcy wypłacania9 12 11

                   

Dodatek kompensacyjny

Data waloryzacji1 stycznia 2003 r.1 marca 2003r.1 marca 2004 r.
Wysokość, w której powinien być wypłacony20,50 zł21,26 zł21,64 zł
Wysokość wypłacona20,39 zł21,15 zł21,53 zł
Niedopłata0,11 zł 0,11 zł0,11 zł
Maksymalna liczba miesięcy212
11

                

Przykład
KRUS wypłaca emeryturę w terminie 05 (emeryt otrzymuje emeryturę ok. 5 dnia każdego miesiąca). KRUS przy emeryturze rolniczej wypłacał w okresie czerwiec 2002 r. – styczeń 2005 r. dodatek kombatancki oraz w okresie styczeń 2003 r. – styczeń 2005 r. dodatek kompensacyjny.

1. Wyrównanie dodatku kombatanckiego za cały okres czerwiec 2002 r. - styczeń 2005 r. wynosi:

Za okres czerwiec 2002 - luty 2003 - 9 miesięcy x 0,68 zł = 6,12 zł
Za okres marzec 2003 - luty 2004 - 12 miesięcy x 0,71 zł = 8,52 zł
Za okres marzec 2004 - styczeń 2005 - 11 miesięcy x 0,72 zł = 7,92 zł.
Razem wyrównanie dodatku kombatanckiego = 22,56 zł

2. Wyrównanie dodatku kompensacyjnego za cały okresstyczeń 2003 – styczeń 2005 wynosi:
25 miesięcy x 0,11 zł = 2,75 zł

3. Odsetki dla dodatku kombatanckiego liczone do 31 stycznia 2005 r. wynoszą 3,85 zł, natomiast odsetki dodatku kompensacyjnego liczone do 31 stycznia 2005r. wynoszą 0,36 zł; z uwagi na dosyć skomplikowany sposób liczenia odsetek przedstawiono ostateczne obliczone kwoty odsetek.

4. Rekompensata razem wynosi: 22,56 zł. + 3,85 zł + 2,75 zł + 0, 36 zł = 29,52 zł

Dla emerytów o rencistów, którzy nie pobierali dodatku kombatanckiego i kompensacyjnego przez maksymalny okres (czerwiec 2002 - styczeń 2005), kwota rekompensaty będzie niższa.

Nowa wysokość dodatków

Od 1 lutego 2005 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości dodatku kombatanckiego. Do 31 stycznia 2005 r. kwota dodatku kombatanckiego ustalana była procentowo (10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent w 1995r). W ten sposób ustalona kwota dodatku kombatanckiego podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, z wyjątkiem waloryzacji w roku 2002. Natomiast od 1 lutego 2005 r. dodatek kombatancki ustalany jest kwotowo. Od tego dnia dodatek kombatancki wynosi 144, 25 zł. miesięcznie. Nowa kwota dodatku kombatanckiego oznacza zmianę kwoty dodatku kompensacyjnego, który od 1 lutego br. wynosi 21,64 zł. miesięcznie.oprac.

Alicja Lejk-Kępka, Wicedyrektor Biura Świadczeń Centrali KRUS