ZADANIA KRUS

A- A A+

Okresowa emerytura rolnicza

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) osobom pobierającym okresowe emerytury rolnicze, które osiągnęły ww. wiek i posiadają co najmniej 25 letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, została przyznana z urzędu – od tej daty – emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym.

Osobom pobierającym okresowe emerytury rolnicze, które nie posiadają co najmniej 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, okresowe emerytury rolnicze będą wypłacane do daty określonej w decyzjach przyznających te świadczenia, pod warunkiem, że wcześniej nie uzyskają prawa do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Do okresowej emerytury rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące emerytury rolniczej. Okresowa emerytura rolnicza podlega zawieszeniu (w odpowiedniej części), jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy oraz zmniejszeniu, jeżeli osiągnie przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia.

Przy emeryturze okresowej są wypłacane dodatki przyznane na podstawie odrębnych przepisów. Od dnia 1 marca 2017 r. okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości najniższej emerytury pracowniczej.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38). 

 


Zobacz także: