ZADANIA KRUS

A- A A+

Okresowa emerytura rolnicza

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) osobom pobierającym okresowe emerytury rolnicze, które osiągnęły ww. wiek i posiadają co najmniej 25 letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, została przyznana z urzędu – od tej daty – emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym.

Osobom pobierającym okresowe emerytury rolnicze, które nie posiadają co najmniej 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, okresowe emerytury rolnicze będą wypłacane do daty określonej w decyzjach przyznających te świadczenia, pod warunkiem, że wcześniej nie uzyskają prawa do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Do okresowej emerytury rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące emerytury rolniczej. Przy emeryturze okresowej są wypłacane dodatki przyznane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz na podstawie odrębnych przepisów. Okresowa emerytura rolnicza przysługuje w wysokości najniższej emerytury pracowniczej.

Podstawa prawna:

  • art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637 ze zm.),
  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38). 
     

________________________________________
Ostatnia aktualizacja informacji: 01.03.2023 r. Biuro Świadczeń Centrali KRUS

 


Zobacz także:

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej warunkiem wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej, okresowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i jednym z warunków przyznania prawa do emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej

Zawieszenie (zmniejszenie) świadczeń emerytalno-rentowych w związku z osiąganiem przychodu