ZADANIA KRUS

A- A A+

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r.

Przykład 1

Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1.000 zł brutto do wypłaty otrzyma 854 zł. Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 146 zł (tj. 133,67 zł + 12,50 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1.000,00 zł x 18% - 46,33 zł = 133,67 zł – zaliczka na podatek dochodowy
1.000,00 zł x 9% = 90,00 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
1.000,00 zł x 7,75% = 77,50 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy
         90 zł – 77,50 zł = 12,50 zł – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2

Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1.258,03 zł brutto (886,44 zł emerytura podstawowa x 56,92% wskaźnik części składkowej + 886,44 zł x 85% wskaźnik części uzupełniającej) do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 1.062,03 zł. Z kwoty brutto emerytury rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 196 zł (tj. 180,11 zł + 15,51 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1.258,00 zł (podstawa opodatkowania tj. 1.258,03 zł zaokrąglona do pełnego złotego)
       x 18%
   - 46,33 zł
= 180,11 zł – zaliczka na podatek dochodowy
1.258,03 zł x 9% = 113,22 zł tj. po zaokrągleniu 113 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne
1.258,00 zł x 7,75% = 97,49 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,
113,00 zł – 97,49 zł = 15,51 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury