ZADANIA KRUS

A- A A+

Renta rolnicza szkoleniowa

Renta rolnicza szkoleniowa jest świadczeniem dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS i spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na trwałą całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym.
Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.  Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Kasa kieruje osobę, której przyznano rentę rolniczą szkoleniową, do powiatowego urzędu pracy, celem poddania się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Renta rolnicza szkoleniowa przysługuje przez okres 6 miesięcy, jednakże okres ten może ulec wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej jednak niż do 36 miesięcy. Przedłużenie prawa do tej renty następuje na wniosek starosty.

Wypłata renty szkoleniowej zostanie zawieszona w części uzupełniającej, jeśli osoba do niej uprawniona osiągnie przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zgodnie z przepisami emerytalnymi, bez względu na wysokość tego przychodu.

Prawo do renty szkoleniowej ustaje natomiast:

  • od dnia podjęcia zatrudnienia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych lub od  dnia, gdy uprawniony odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji zatrudnienia złożonej przez powiatowy urząd pracy, bądź
  • od dnia otrzymania przez Kasę zawiadomienia od starosty o braku możliwości przekwalifikowania uprawnionego do innego zawodu lub o braku możliwości przedstawienia propozycji odpowiedniego zatrudnienia w terminie 6. miesięcy od dnia ukończenia szkolenia,  nie później niż w okresie 36 miesięcy pobierania tej renty,
  • od dnia otrzymania przez Kasę zawiadomienia od starosty o tym, że uprawniony nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Koszty przekwalifikowania zawodowego rencisty w okresie pobierania renty rolniczej szkoleniowej są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W razie ustania prawa do renty rolniczej szkoleniowej osobie zainteresowanej wypłacana jest stała renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy.

Więcej o rencie szkoleniowej w opracowaniu Ewy Jaworskiej-Spicak