ZADANIA KRUS

A- A A+

W przypadku waloryzacji od 1 marca 2017 r. nie ma zastosowania zasada, zgodnie z którą nową wysokość świadczenia emerytalno-rentowego stanowi iloczyn aktualnej emerytury podstawowej, wynoszącej od dnia 1 marca 2017 r. 886 zł 44 gr miesięcznie, i wskaźnika wymiaru tego świadczenia.

W roku bieżącym po raz kolejny (poprzednio w 2015 r.) zastosowano waloryzację procentowo-kwotową, czyli waloryzację procentową z gwarantowaną minimalną podwyżką. Od dnia 1 marca 2017 r. waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44%, nie mniej niż o kwotę: 10 zł – w przypadku emerytury rolniczej, okresowej emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury oraz renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, 5 zł – w przypadku częściowej emerytury rolniczej.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) – zostanie podwyższone z urzędu do 1.000 zł. Do 1.000 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) emerytury częściowe,

c) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

d) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

e) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata. 2. art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2)