ZADANIA KRUS

A- A A+

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r. Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2020 r. 1.200,00 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.200,00 zł.

Do 1.200,00 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Inne zmiany wysokości świadczeń w związku z waloryzacją:

Od 1 marca 2020 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1.200,00 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.400,00 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 120,00 zł).

Od dnia 1 marca 2020 r. – do kwoty 1.200,00 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 6 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.).

W przypadku pobierania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego razem z rentą rodzinną (w tym „zagraniczną” do której prawo przysługuje w oparciu o polskie okresy ubezpieczenia lub „pro-rata”) lub z emeryturą/rentą rolniczą z tytułu niezdolności do pracy „pro-rata” przyznaną z zastosowaniem umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, łączna wysokość tych świadczeń nie może przekroczyć kwoty najniższej emerytury, określonej w przepisach emerytalnych tj. 1.200 zł

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, zgodnie z art. 4 ww. ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r., w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1.700,00 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2020 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 344 zł 87 gr,
 • dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 229 zł 91 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 229 zł 91 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 zł 26 gr.

Natomiast nie zmienia się wysokość:

 • ryczałtu energetycznego (171 zł 41 gr),
 • zasiłku pogrzebowego (4.000,00 zł),
 • zasiłku chorobowego (10,00 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
 • zasiłku macierzyńskiego (1.000,00 zł miesięcznie).

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2019 r. wyniosło 5.198 zł 58 gr. W związku z tym od dnia 1 marca 2020 r. zmienią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

 •  70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3.639 zł 10 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
 • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 6.758 zł 20 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

Przychody między kwotą 3.639 zł 10 gr a 6.758 zł 20 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 620 zł 37 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 527 zł 35 gr.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniejszych”) i okresowych emerytur rolniczych.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. wynosiła 1.100 zł 00 gr. Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę w wysokości 943 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 222 zł 01 gr, co stanowiło kwotę 1.165 zł 01 gr.

Od 1 marca 2020 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1.200,00 zł. (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 70 zł, jest niższe od 1.200,00 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 229 zł 91 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 1.025 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 229 zł 91 gr. Łączna kwota do wypłaty 1.254zł 91 gr.

Przykład II

Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,60 i 0,85. Od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. renta wynosiła 1.393 zł 65 gr (tj. część składkowa – 576 zł 68 gr + część uzupełniająca – 816 zł 97 gr). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała renta rolnicza w kwocie 1.183 zł 65 gr.

Od 1 marca 2020 r. renta wzrośnie do kwoty 1.463 zł 65 gr (tj. o gwarantowaną kwotę podwyżki 70 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1.240 zł 65 gr.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno - rentowych w marcu 2020 r., a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2020 r. z wyrównaniem od marca 2020 r., w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności.

Do każdego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o nowej kwocie świadczenia. Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1,10 mln emerytów i rencistów. 

 

Waloryzacja w ostatnich latach

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2019 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

 

 

Informację Biura Świadczeń C KRUS zaktualizowano: 25 lutego 2020 r.