ZADANIA KRUS

A- A A+

Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno–rentowych obowiązujące od lipca 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pobiera comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Zaliczkę na podatek dochodowy Kasa ustala w kwocie równej 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek – 300  zł, a po przekroczeniu 120.000 zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – w kwocie równej 32% kwoty przekroczenia. 

W związku z tym, od świadczenia lub sumy świadczeń wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie Kasa ustala zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 0 zł (nie dotyczy osób, które złożyły w KRUS wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, z uwagi że korzystają z takiego pomniejszenia w innym organie rentowym np. w ZUS lub u pracodawcy).

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od ww. świadczeń Kasa nalicza i potrąca w kwocie równej 9% świadczenia. 

W przypadkach, w których tak ustalona kwota składki przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. – składkę obniża się do kwoty zaliczki. 

Przykład 1
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze 
tj. 1.338,44 zł do wypłaty otrzymuje 1.218,44 zł miesięcznie. 
Z kwoty brutto emerytury odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 120 zł. 
Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł. 

Sposób obliczenia zaliczki i składki:
1.338 zł (1.338,44 zł - po zaokrągleniu do pełnego złotego) x 12% - 300 zł < 0 zł
1.338,44 zł x 9% = 120,46 zł - po zaokrągleniu do pełnego złotego = 120 zł

Przykład 2
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej wypłacanej w zbiegu z emeryturą pracowniczą w łącznej kwocie 3.000 zł do wypłaty otrzymuje  2.670 zł miesięcznie.
Z kwoty brutto świadczeń odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 60 zł i składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 270 zł. 

Sposób obliczenia zaliczki i składki:
3.000 zł x 12% - 300 zł = 60 zł
3.000 zł x 9% = 270 zł

Przykład 3
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w wysokości 1.400 zł, która nie korzysta z kwoty zmniejszającej podatek, do wypłaty otrzymuje 1.106 zł miesięcznie.
Z kwoty brutto świadczeń odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 168 zł i składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 126 zł. 

Sposób obliczenia zaliczki i składki:
1.400 zł x 12% = 168 zł
1.400 zł x 9% = 126 zł

Przykład 4
Osoba uprawniona do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej w części składkowej w kwocie 253,41 zł do wypłaty otrzymuje 253,41 zł miesięcznie (760,23 zł 
w przypadku wypłaty raz na kwartał). 
Zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą po 0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki:
253 zł x 12% - 300 zł < 0 zł
253,41 zł x 9% = 22,81 zł, niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 0 zł (253 zł x 17% 
- 43,76 zł < 0) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne również wynosi 0 zł. 

Przykład 5
Osoba uprawniona do renty rolniczej w części składkowej w kwocie 405,45 zł do wypłaty otrzymuje 380,45 zł miesięcznie (1141,35 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał). 
Z kwoty brutto świadczenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 zł.
Zaliczka na podatek dochody wynosi  0 zł. 

Sposób obliczenia zaliczki i składki:
405 zł x 12% - 300 zł < 0 zł
405,45 zł x 9% = 36,49 zł, niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 25,09 zł (405 zł x 17% 
- 43,76 zł = 25,09 zł) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ograniczona do kwoty zaliczki i zaokrąglona do pełnego złotego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265) 
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.)