ZADANIA KRUS

A- A A+

Okresowy zasiłek macierzyński w wyjaśnieniach KRUS na najczęściej zadawane pytania

 • Podlegam ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek. W styczniu 2023 r. urodziłam dziecko. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński z KRUS?

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej w KRUS ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek. Ponieważ Pani podlega wyłącznie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu nie przysługuje Pani zasiłek macierzyński.

 • Urodziłam dziecko 2 stycznia 2023 r. i będę podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu od 1 marca 2023 r. Czy, jeżeli złożę wniosek o przyznanie zasiłku macierzyńskiego w miesiącu marcu 2023 r., to zasiłek macierzyński będzie mi przysługiwał od 2 stycznia 2023 r., tj. od daty urodzenia dziecka? 

Jeśli zostanie Pani objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym od 1 marca 2023 r., czyli po urodzeniu dziecka, i złoży wniosek w terminie 3. miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, zasiłek macierzyński będzie Pani przysługiwał od daty objęcia ubezpieczeniem, tj. od 1 marca 2023 r. Okres 52 tygodni będzie jednak liczony od 2 stycznia 2023 r., czyli od daty urodzenia dziecka. Zasiłek będzie wypłacany przez ten okres po 1000 zł miesięcznie. 

 • Podlegam ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek jako domownik w gospodarstwie rolnym rodziców. W dniu 10 stycznia 2023 r. urodziłam dziecko. Zasiłek macierzyński został mi przyznany przez okres 52. tygodni, licząc od dnia urodzenia dziecka. W maju 2023 r. planuję zmienić miejsce zamieszkania i zaprzestać pracy w gospodarstwie rodziców. Dowiedziałam się, że zostanę wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Czy mimo to nadal będę mogła pobierać przyznany zasiłek macierzyński?

KRUS przyznaje i wypłaca zasiłki macierzyńskie osobom objętym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zatem z chwilą wyłączenia z tego ubezpieczenia straci Pani prawo do dalszej wypłaty zasiłku macierzyńskiego
z KRUS.

 • Pobieram okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie opłacam w KRUS składki emerytalno-rentowe 6 stycznia 2023 r. urodziłam dziecko. Ojciec dziecka pracuje na podstawie umowy o pracę. Czy jako rencistka, ale podlegająca ubezpieczeniu, mogę wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku macierzyńskiego na podstawie obowiązujących przepisów? Czy jeżeli wystąpię z wnioskiem w kwietniu 2023 r. zasiłek macierzyński, zostanie mi wypłacony od dnia urodzenia dziecka? 

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zarówno z mocy ustawy, jak i na wniosek. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się począwszy od miesiąca urodzenia dziecka, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później niż w okresach przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wystąpienia przez Panią z wnioskiem o zasiłek macierzyński przed 6 kwietnia 
2023 r. nabędzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia urodzenia dziecka, tj. od 6 stycznia 2023 r. 

 • Mój mąż jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS z mocy ustawy. W. styczniu 2023 r. urodziło nam się dziecko i pobieram zasiłek macierzyński w zakładzie pracy. Planuję wrócić do pracy. Czy ojciec dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli ja po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni wrócę do pracy? 

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka, który podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu m.in. w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Zarówno matka jak i ojciec dziecka muszą podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS. W związku z tym, że Pani podlega ubezpieczeniu w ZUS, ojcu dziecka nie będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS, nawet jeśli Pani skróci okres pobierania zasiłku macierzyńskiego.

 • Jestem rolniczką ubezpieczoną w KRUS z mocy ustawy. W maju br. urodzę dziecko. Czy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli zachoruję, to otrzymam z KRUS zasiłek chorobowy i będę też pobierać zasiłek macierzyński? 

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wobec powyższego, jeżeli w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego zachoruje Pani i przedłoży
w KRUS zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione przez lekarza na wymagane ustawą co najmniej 30 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy, nie otrzyma Pani wypłaty zasiłku chorobowego.

 • Jestem rolniczką ubezpieczoną w KRUS z mocy ustawy. W dniu 10 stycznia 2023 r. urodziłam dziecko i KRUS wypłaca mi zasiłek macierzyński po 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie od dnia urodzenia dziecka. W dniu 15 stycznia 2023 r. zachorowałam, ale KRUS nie wypłacił mi zasiłku chorobowego. W maju br. mam pójść do szpitala, a przez ten czas dzieckiem zajmie się mój małżonek - ojciec dziecka. Czy za pobyt w szpitalu dostanę zasiłek chorobowy, a mąż -zasiłek macierzyński? 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Zasiłek chorobowy nie przysługuje jednak za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ w styczniu 2023 r. urodziła Pani dziecko i nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, KRUS zgodnie z ww. przepisami nie wypłacił Pani zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast, gdy po wykorzystaniu przez Panią zasiłku macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 8 tygodni po porodzie będzie Pani wymagała opieki szpitalnej (przerwie Pani pobieranie zasiłku macierzyńskiego, z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem), ubezpieczony małżonek - ojciec dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres Pani pobytu w szpitalu. Pani zaś nabędzie prawo do wypłaty zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu pod warunkiem, że łączny okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (w domu i szpitalu) wyniesie co najmniej 30 dni.

 • Jestem ubezpieczona w KRUS. Moja córka, która wspólnie ze mną mieszkała i była na moim utrzymaniu, w grudniu 2022 r. urodziła dziecko. Zasiłku macierzyńskiego nie otrzymała z KRUS, ani z ZUS. Po porodzie porzuciła dziecko i wyjechała do pracy za granicę. Ja sprawuję osobistą opiekę nad dzieckiem. Czy mogę ubiegać się o zasiłek macierzyński? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i do kiedy będzie mi ten zasiłek przysługiwać, oraz jakie muszę złożyć dokumenty? 

Zasiłek macierzyński przysługuje również w przypadku przysposobienia dziecka. W związku z powyższym, jeżeli wystąpi Pani z wnioskiem o zasiłek macierzyński, do którego dołączy Pani odpis skrócony aktu urodzenia dziecka* oraz złoży oświadczenie, od jakiej daty sprawuje Pani osobistą opiekę nad dzieckiem, będzie Pani przysługiwał zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie, liczone od dnia faktycznego przysposobienia dziecka. Jeżeli wniosek złoży Pani w terminie 3 miesięcy od dnia przysposobienia dziecka, to wypłata zasiłku macierzyńskiego będzie podjęta od dnia faktycznego przysposobienia dziecka w kwocie po 1000 zł miesięcznie, do upływu 52 tygodni od daty przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 • Jestem rolniczką ubezpieczoną w KRUS z mocy ustawy. W dniu 29 grudnia 2022 r. przysposobiłam dziecko w wieku 12 lat. Czy jeżeli w lutym złożę wniosek o zasiłek macierzyński to nabędę prawo do zasiłku macierzyńskiego i od kiedy?

Jeżeli w miesiącu grudniu 2022 r. przysposobiła Pani dziecko i w miesiącu lutym wystąpi z wnioskiem o zasiłek macierzyński tj. przed upływem 3 miesięcy od daty przysposobienia dziecka, prawo do zasiłku macierzyńskiego nabędzie Pani od 29 grudnia 2022 r. przez okres 52 tygodni.  

 • Jestem rolniczką ubezpieczoną w KRUS z mocy ustawy. W dniu 10 października 2022 r. przysposobiłam dziecko w wieku 11 lat. Czy jeżeli w marcu złożę wniosek o zasiłek macierzyński to nabędę prawo do zasiłku macierzyńskiego i od kiedy?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140) osobom, które w dniu 1 lutego 2023 r. nie pobierają zasiłku macierzyńskiego na dziecko/ dzieci, które przysposobiły w wieku do ukończenia 14. roku życia/ przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, zasiłek macierzyński przyznaje się począwszy od 1 lutego 2023 r., jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy licząc od 1 lutego 2023 r. i nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego. 
W przypadku złożenia wniosku po ww. terminie, nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego prawo do zasiłku macierzyńskiego przyznaje się począwszy od miesiąca złożenia wniosku.
Tak więc, jeżeli w miesiącu październiku 2022 r. przysposobiła Pani dziecko i do 1 maja 2023 r. wystąpi z wnioskiem o zasiłek macierzyński tj. przed upływem 3 miesięcy od 1 lutego 2023 r.
to nabędzie Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego od 1 lutego 2023 r. do upływu 52 tygodni licząc od daty przysposobienia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

*) Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka może zostać pobrany przez KRUS z systemu Rejestrów Państwowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208)
 • ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140).