ZADANIA KRUS

A- A A+

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego

Rodzaje świadczeń:

jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,

zasiłek chorobowy,

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego są w pełni samofinansujące się, tzn. są opłacane wyłącznie ze składek osób objętych w KRUS tym ubezpieczeniem społecznym (opłacanych bądź w trybie ustawy - obowiązkowo - bądź dobrowolnie, tj. na wniosek zainteresowanych rolników). Składki te gromadzone są w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FS) (art. 76 i nast. u.s.r.). Fundusz jest osobą prawną; ma status instytucji opartej na koncepcji solidarności grupowej ubezpieczonych. Zasada ta - zgodnie z ustawowym rozwiązaniem - pozostawiła Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników swobodę w ustalaniu wysokości składki. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie kalkulowana jest raz na kwartał (uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Rolników). Z uwagi na to, że pobór składki następuje również w cyklu kwartalnym, a gromadzone w ten sposób środki do Funduszu Składkowego służą zapewnieniu płynnego finansowania bieżących zobowiązań z tego ubezpieczenia, ważne jest, by istniała stała nadwyżka zapewniająca sfinansowanie całości wydatków do następnego terminu płatności kwartalnej składki. Lokowanie nadwyżek FS m.in. na wkłady terminowe i zakup bonów skarbowych, umożliwia gromadzenie dodatkowych dochodów. W rezultacie, mimo podnoszenia rokrocznie wysokości świadczeń, skutkującego wzrostem wydatków, tempo wzrostu składki jest umiarkowane.  


Zobacz także:

Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników