ZADANIA KRUS

A- A A+

Zasiłek chorobowy

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, jego małżonkowi, domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się na czas niezbędny do jej przywrócenia, nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Od 2 maja 2004 r. od osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek (dobrowolnie) wymaga się nieprzerwanego okresu ubezpieczenia społecznego rolników przez co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem czasowej niezdolności do pracy, uzasadniającej nabycie prawa do zasiłku chorobowego, z wyjątkiem zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. 
Osobie, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy, tj. obowiązkowo, do okresu zasiłkowego z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym trwającej co najmniej 30 dni, nie dłużej niż 180 dni, zalicza się okresy pobierania zasiłku chorobowego z innego ubezpieczenia społecznego.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu w okresie:

 • pobytu na koszt KRUS w zakładzie opieki zdrowotnej, w celu rehabilitacji,
 • po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego,
 • pobierania przez ubezpieczonego zasiłku macierzyńskiego ( od stycznia 2016 r.).

Jakie są zasady wypłacania zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą lub różnymi chorobami. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który wyczerpie 180 dni niezdolności do pracy zasiłek chorobowy może przysługiwać przez kolejne 180 dni z tytułu tej samej choroby, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy przekracza 60 dni.

Kiedy ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego?

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za okres objęty zaświadczeniem lekarskim. Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu za cały okres niezdolności do pracy (nawet orzeczony na kilku kolejnych zaświadczeniach lekarskich), jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego. Okoliczności te stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnego orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń. Jeśli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za okres pierwszych pięciu dni tej niezdolności.

Jakie dokumenty wymagane są do wypłaty zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) wypłaca się na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera upoważnionego przez ZUS, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące formy i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Od tego dnia lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA). Niemniej przepisy przewidują okres przejściowy, w którym lekarz będzie mógł wystawić zaświadczenie lekarskie w formie papierowej.

Tak więc lekarze mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie w jednej z poniższych form:

 • papierowej na formularzu ZUS – ZLA (tak jak dotychczas);

  Zasiłek chorobowy wypłacony będzie ubezpieczonemu na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawionego przez upoważnionego przez ZUS lekarza na druku ZUS-ZLA (w przypadku ubezpieczonych w KRUS druk formularza jest ten sam jak dla osób pozostających w zatrudnieniu). Zaświadczenie lekarz wystawia z dwiema kopiami - pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony (rolnik, domownik), którą powinien przedłożyć w KRUS, drugą kopię przechowuje lekarz, oryginał zwolnienia przesyłany jest do ZUS. Wszystkie pozycje, jakie zawiera druk zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, winny być wypełnione przez lekarza, z wyjątkiem poz. 20 "NIP płatnika";

 • elektronicznej (e-ZLA);
    
  Zasiłek chorobowy będzie wypłacany ubezpieczonemu na podstawie zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA) otrzymanego z ZUS w formie elektronicznej, bez konieczności przedkładania przez rolnika papierowego wydruku elektronicznego zaświadczenia. Zaświadczenie (e-ZLA) będzie potraktowane jako wniosek o zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę Kasy (w I instancji) lub komisję lekarską Kasy (w II instancji).

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy?

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy stanowi podstawę do rozpatrzenia uprawnień do zasiłku chorobowego w podstawowym okresie i jest wnioskiem o ten zasiłek.

Przedłużenie prawa i wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni następuje na podstawie złożonego wniosku o przedłużenie zasiłku chorobowego (druk wniosku: KRUS SR-22a) oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wypełnionego przez lekarza leczącego (druk KRUS N-14).

Formularze wniosków i druków udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej - menu: Formularze, okno Świadczenia, adres: www.bip.krus.gov.pl

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego i kiedy następuje przedawnienie roszczeń?

Zasiłek chorobowy za każdy 1 dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 10,00 zł (kwota ta obowiązuje od 24.06.2009 r.)
Prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje.

Podstawa prawna:

 • art. 14, art. 15a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2336)
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013).

 
Ostatnia aktualizacja informacji: 12.04.2018 r. Biuro Świadczeń Centrali KRUS