ZADANIA KRUS

A- A A+

Zasady ustalania wysokości i pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych przez KRUS świadczeń emerytalno–rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pobiera comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zaliczkę na podatek dochodowy Kasa ustala w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek – 425  zł, a po przekroczeniu 120.000 zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – w kwocie równej 32% kwoty przekroczenia minus 425 zł.

W związku z tym od świadczenia lub sumy świadczeń wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie Kasa ustala zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 0 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa nalicza w kwocie równej 9% wysokości świadczenia.

Niemniej w przypadkach, w których tak ustalona kwota składki przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. – składkę obniża się do kwoty zaliczki.

Przykład 1

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze
tj. 1.250,88 zł do wypłaty otrzymuje 1.137,88 zł miesięcznie.

Od kwoty brutto emerytury odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 113 zł. Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki

1251 zł (tj. 1250,88 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego) x 17% - 425 zł < 0 zł
1250,88 zł x 9% = 112,58 zł, tj. zaokrągleniu do pełnego złotego - 113 zł

Przykład 2

Osoba uprawniona do emerytury rolniczej wypłacanej w części składkowej w kwocie 253,41 zł do wypłaty otrzymuje 253,41 zł miesięcznie (760,23 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał).
Zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą po 0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki:

253 zł x 17% - 425 zł < 0 zł
253,41 zł x 9% = 22,81 zł,

niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 0 zł (253 zł x 17% - 43,76 zł < 0) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne również wynosi 0 zł.

Przykład 3

Osoba uprawniona do renty rolniczej w części składkowej w kwocie 405,45 zł do wypłaty otrzymuje 380,45 zł miesięcznie (1141,35 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał).
Z kwoty brutto świadczenia odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne
w kwocie 25 zł.

Zaliczka na podatek dochody wynosi  0 zł.

Sposób obliczenia zaliczki i składki:

405 zł x 17% - 425 zł < 0 zł
405,45 zł x 9% = 36,49 zł,

niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 25,09 zł (405 zł x 17% - 43,76 zł = 25,09 zł) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ograniczona do kwoty zaliczki i zaokrąglona do pełnego złotego.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r.,
    poz. 1128 ze zm.)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.).