ZADANIA KRUS

A- A A+

Zasady ustalania wysokości i pobierania zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych przez KRUS świadczeń emerytalno–rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pobiera comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia wyrównawczego dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych i dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia. 
Zaliczkę na podatek dochodowy Kasa ustala w kwocie równej 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek – 300 zł (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek), a po przekroczeniu 120.000 zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – w kwocie równej 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł. Wobec powyższego od świadczenia lub sumy świadczeń wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie Kasa ustala zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 0 zł. 

Wszystkim podatnikom przysługuje jedna kwota zmniejszająca podatek bez względu na ilość źródeł dochodu. 

Osoba, która osiąga przychody z dwóch różnych źródeł np. pobiera emeryturę z KRUS oraz emeryturę z ZUS i chce korzystać z kwoty zmniejszającej podatek od świadczeń wypłacanych przez ZUS – powinna złożyć w KRUS oświadczenie o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek od emerytury rolniczej.

Osoba taka może też złożyć oświadczenia o pomniejszanie zaliczki o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w obydwu organach rentowych – wówczas kwota zaliczki od obu emerytur będzie pomniejszana po 150 zł miesięcznie.

Natomiast osoba, która uzyskuje przychody z trzech źródeł (np. emerytura z KRUS, emerytura z ZUS i wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia) może złożyć oświadczenia 
o pomniejszanie zaliczki o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek u każdego z płatników – wówczas kwoty zaliczki będą pomniejszane po 100 zł.

Złożenie odpowiedniego oświadczenia będzie miało wpływ na zmniejszenie różnicy pomiędzy podatkiem pobranym i podatkiem należnym za 2023 r.

Oświadczenia o pomniejszenie zaliczki o część kwoty zmniejszającej podatek można złożyć nie więcej niż trzem płatnikom. Oświadczenia te będą obowiązywać w kolejnych latach, jeśli nie zostaną wycofane.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa nalicza w kwocie równej 9% wysokości świadczenia i nie może ona być wyższa od zaliczki na podatek ustalanej wg zasad na grudzień 2021 r.

Przykład 1
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1.338,44 zł do wypłaty otrzymuje 1.218,44 zł miesięcznie. 
Od kwoty brutto emerytury odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 120 zł. 
Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł. 
Sposób obliczenia zaliczki i składki:
1338 zł (tj. 1338,44 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego) x 12% - 300 zł < 0 zł
1338,44 zł x 9% = 120,46 zł, tj. po zaokrągleniu do pełnego złotego = 120 zł

Przykład 2
Osoba uprawniona do renty rolniczej w kwocie 1496,72 zł oraz do dodatku pielęgnacyjnego  w kwocie 256,44 zł, a także świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w kwocie 399,41 zł do wypłaty otrzymuje 2017,57 zł. 
Z kwoty brutto świadczenia (1496,72 zł) odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 135 zł.
Zaliczka na podatek dochody wynosi 0 zł. 
Sposób obliczenia zaliczki i składki:
1497 zł x 12% - 300 zł < 0 zł
1496,72 zł x 9% = 134,70 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 135 zł
Dodatek pielęgnacyjny i świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i ze świadczeń tych nie jest pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 3
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w kwocie 1268,96 zł oraz emerytury pracowniczej, która w KRUS złożyła oświadczenie o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy 
o kwotę zmniejszającą podatek - do wypłaty otrzymuje 1002,96 zł.
Z kwoty brutto emerytury rolniczej odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 zł i zaliczka na podatek dochody w kwocie 152 zł. 
Sposób obliczenia zaliczki i składki:
1269 zł x 12% - 0 zł = 152,28 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 152 zł
1268,96 zł x 9% = 114,21 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 114 zł 

Przykład 4
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej w kwocie 1301,50 zł oraz emerytury pracowniczej, która w KRUS złożyła oświadczenie o pomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 150 zł - do wypłaty otrzymuje 1178,50 zł. 
Z kwoty brutto świadczenia (1301,50 zł) odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 zł.
Zaliczka na podatek dochody wynosi 6 zł. 
Sposób obliczenia zaliczki i składki:
1302 zł x 12% - 150 zł = 6,24 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 6 zł
1301,50 zł x 9% = 117,14 zł po zaokrągleniu do pełnego złotego = 117 zł

Przykład 5
Osoba uprawniona do emerytury rolniczej wypłacanej w części składkowej w kwocie 
173,53 zł do wypłaty otrzymuje 173,53 zł miesięcznie (520,59 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał). 
Zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą po 0 zł.


Sposób obliczenia zaliczki i składki:
174 zł x 12% - 300 zł < 0 zł
173,53 zł x 9% = 15,62 zł 
Niemniej wg zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od tego świadczenia wynosiła 0 zł (174 zł x 17% - 43,76 zł < 0) i w związku z tym obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne również wynosi 0 zł. 

Przykład 6
Osoba uprawniona do renty rolniczej w części składkowej w kwocie 390,45 zł do wypłaty otrzymuje 390,45 zł miesięcznie (1102,35 zł w przypadku wypłaty raz na kwartał). 
Z kwoty brutto świadczenia (1171,35 zł) odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 zł.
Zaliczka na podatek dochody wynosi 0 zł. 
Sposób obliczenia zaliczki i składki:
390 zł x 12% - 300 zł < 0 zł
390,45 zł x 9% = 35,14 zł (przed zaokrągleniem), a miesięczna zaliczka na podatek dochodowy wg stanu na grudzień 2021 r. wynosiła 22,54 zł (390 x 17% - 43,76). W związku 
z tym składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ograniczona do kwoty zaliczki, zaokrąglona do pełnego złotego i wynosi 23 zł miesięcznie (69 zł kwartalnie).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.).