ZADANIA KRUS

A- A A+

Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z powodu hospitalizacji w związku z COVID-19

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.) poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy³ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), które umożliwiło Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikom i domownikom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny w związku z COVID-19. 

Do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu kwarantanny stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komu przysługuje zasiłek z tytułu kwarantanny

Zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje ubezpieczonemu (z mocy ustawy lub na wniosek) rolnikowi i domownikowi z tytułu hospitalizacji w związku z COVID-19.

 • •    Za rolnika, uważa się pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
 • •    Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, która stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek z tytułu kwarantanny

Zasiłek z tytułu kwarantanny przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi z tytułu  hospitalizacji w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które:

 • od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł,
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi 3490 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu kwarantanny z powodu hospitalizacji w związku z COVID-19

 • od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 1505 zł,
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. wynosi 1745 zł.

W przypadku uzyskania przez ubezpieczonego rolnika i domownika prawa do zasiłku z tytułu kwarantanny oraz prawa do zasiłków chorobowych z tytułu czasowej niezdolności do pracy, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.

Przyznany zasiłek z tytułu kwarantanny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek z tytułu kwarantanny

Podstawą do przyznania zasiłku z tytułu kwarantanny jest zaświadczenie lekarskie wystawione w formie elektronicznej (e-ZLA) stwierdzające pobyt  w szpitalu w związku z COVID-19 lub inny dokument potwierdzający ten fakt (np. wypis ze szpitala, karta pobytu w szpitalu wraz z rozpoznaniem)

WNIOSEK O ZASIŁEK Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z COVID-19

WNIOSEK_O_ZASILEK_kwarantanna_18_05_20.pdf 

O czym należy poinformować KRUS, jeśli przyznano zasiłek z tytułu kwarantanny

 • Osoba, której przyznano prawo do zasiłku z tytułu kwarantanny jest zobowiązana poinformować niezwłocznie KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do zasiłku z tytułu kwarantanny, w tym m.in. o:
  • uzyskaniu prawa do zasiłku chorobowego przyznanego przez ZUS, inny organ rentowy lub przez pracodawcę,
  • objęciu innym ubezpieczeniem społecznym.
 • Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek z tytułu kwarantanny jest zobowiązana do jego zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.),
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.),
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowejw 2022 r. (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1690),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1952).

________________________________________

Ostatnia aktualizacja informacji: 01.03.2023 r. Biuro Świadczeń Centrali KRUS