ZADANIA KRUS

A- A A+

Ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin oraz sposób i tryb ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.).

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 

 • rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,
 • rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy (obowiązkowo) i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
 • osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
 • członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali przez nich zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • pomocnicy rolnika (patrz)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk KRUS UD-2Z dostępny na stronie: www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/ubezpieczenia/) należy złożyć w jednostce organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności

 

 1. w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa,
 2. w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.
 3. rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15. dnia następnego miesiąca od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki, odpowiadającej:
 4. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny dział specjalny produkcji rolnej stanowi kwota 33,4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku.
 5. za emerytów i rencistów składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Z czego ubezpieczony finansuje składkę w wysokości 1,25% podstawy z kwoty netto emerytury lub renty (z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego). Składka pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy stanowi 7,75% podstawy.

Ważne!!! Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są członkowie rodziny rolników i domowników pod warunkiem, że osoby te nie posiadają własnego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Członkiem rodziny jest:

 

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • wstępny pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (druk KRUS UD–2Z dostępny na stronie: www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/ubezpieczenia/) dokonanym w terminie 7 dni przez rolnika lub domownika, członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Za członka rodziny nie opłaca się składki zdrowotnej, gdyż korzysta on ze składki rolnika.

UWAGA

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu, np. ustanie ubezpieczenia społecznego rolników. W przypadku członków rodziny, ich ubezpieczenia ustaje razem z ubezpieczeniem rolnika lub domownika. Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje od dnia ukończenia 26 lat, natomiast jeśli po ukończeniu 26 lat nadal kontynuuje studia to do ubezpieczenia zdrowotnego powinna go zgłosić uczelnia.


 

Zobacz też: zmiany w przepisach dotyczących korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej