ZADANIA KRUS

A- A A+

Ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin

Podstawa prawna:ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

I Ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo podlegają:

 1. rolnicy, którzy:
  a) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek,
  b) nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników ani ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni równiej 1 lub poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych,
 2. domownicy rolnika, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika,
 3. osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
 4. członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów (patrz),
 5. pomocnicy rolnika (patrz).

W A Ż N E:  Nie każda osoba ubezpieczona w KRUS może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu osoby pobierające rentę strukturalną, osoby które zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, ale dalej kontynuują ubezpieczenie rolnicze na funduszu emerytalno-rentowym.

II Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Samo spełnienie warunków do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym nie jest podstawą do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Należy zatem dokonać zgłoszenia się do tego ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się w terminie:

 • 14 dni dla rolnika, domownika
 • 7 dni dla członków rodziny rolnika, domownika i emeryta lub rencisty

W tym celu należy wypełnić „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego” (druk KRUS UD-2Z dostępny na stronie: www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/ubezpieczenia/). 

Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po ukończeniu 18 lat, należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Zgłoszenie należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego za pośrednictwem:

 • poczty polskiej,
 • skrzynki podawczej ePUAP lub
 • osobiście.

Dokumentacji nie należy przesyłać pocztą elektroniczną ze względu na ochronę danych osobowych.

Jednostka KRUS po poprawnym zweryfikowaniu danych osoby podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia z bazą PESEL przekazuje je do NFZ.

W A Ż N E:  Dopiero po dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczenia w jednostce KRUS i przekazaniu danych ze zgłoszenia do NFZ osoba nabywa uprawnień do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Członek rodziny korzysta z ubezpieczenia osoby, która ja zgłosiła, gdyż za niego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

III Okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

Ubezpieczenie zdrowotne rolnika, domownika trwa do końca miesiąca, niezależnie od tego w jakim dniu danego miesiąca ustało jego ubezpieczenie społeczne rolników.

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodzin ustaje razem z ubezpieczeniem rolnika lub domownika.

Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje od dnia ukończenia 26 lat. Po ukończeniu 26 lat do ubezpieczenia zdrowotnego studenta powinna zgłosić uczelnia.

IV Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, że jest opłacana za cały miesiąc.

Wymiar składek:

1) w gospodarstwach rolnych - 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

2) w działach specjalnych produkcji rolnej - składka za rolnika i domownika wynosi 9% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki, odpowiadającej:

a. dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia, bądź:

b. minimalnemu wynagrodzeniu w przypadku prowadzenia działalności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

c. za domowników pracujących wyłącznie w samoistnych działach specjalnych produkcji rolnej wymiar składki stanowi kwota 33,4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku.

Aktualna wysokość składki zdrowotnej z działów specjalnych produkcji rolnej (wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej).

3) za emerytów i rencistów składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru.
Z czego ubezpieczony finansuje składkę w wysokości 1,25% podstawy z kwoty netto emerytury lub renty (z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego). Składka pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy stanowi 7,75% podstawy.

W A Ż N E:  Dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych (brak działu spadku, zniesienia współwłasności) składka naliczana jest w takiej samej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym.

Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Opłacanie składek:

1) z budżetu państwa, gdy gospodarstwo rolne jest poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych,

2) przez rolnika, gdy:

a) gospodarstwo rolne jest o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych.
Termin płatności jest taki sam jak składki na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału,

b) prowadzi działy specjalne.
Termin płatności jest do 15 dnia następnego miesiąca.

Rolnicy prowadzący działalności rolniczą na gruntach otrzymują z KRUS przekazy z wymiarem należnych składek.

Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w działach specjalnych produkcji rolnej sami opłacają należne składki na konto bankowe właściwej jednostki organizacyjnej KRUS.

Numery rachunków bankowych dla wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Nazwa OR KRUS

Numer rachunku bankowego

  KRUS Oddział Regionalny w Warszawie

15 1010 1010 0032 7413 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku

03 1010 1049 0109 9513 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy

38 1010 1078 0024 5313 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Gdańsku

71 1010 1140 0155 9613 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Częstochowie

98 1010 1212 0007 4913 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Kielcach

17 1010 1238 0840 5513 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Krakowie

23 1010 1270 0006 2213 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Lublinie

24 1010 1339 0770 0213 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Łodzi

11 1010 1371 0007 5213 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie

50 1010 1397 0056 3013 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Opolu

12 1010 1401 0050 4713 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu

28 1010 1469 0021 5013 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Rzeszowie

23 1010 1528 0004 4613 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie

50 1010 1599 0184 1213 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu

69 1010 1674 0070 7013 7700 0012

  KRUS Oddział Regionalny w Zielonej Górze

70 1010 1704 0038 9613 7700 0012

V Definicje

Członkiem rodziny jest:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek, nie posiadający własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego
 • wstępny (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i nie posiadający własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.