ZADANIA KRUS

A- A A+

Zmiany w przepisach dotyczących korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1016), wprowadziła z dniem 1 stycznia 2013 r. zmiany w przepisach dotyczących korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. w zakresie:

I. zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin

Przepisy wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 r. określają zasady, tryb i terminy dokonywania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny osoby ubezpieczonej, zgodnie z którymi:

  1. ubezpieczony ma obowiązek informowania KRUS o członkach rodziny niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (art. 67 ust. 3 ustawy).
  2. dzieci jako członków rodziny może nadal zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jedno z jego rodziców (art. 67 ust. 3a ustawy).
  3. wnuki jako członków rodziny mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego ich dziadkowie jedynie w przypadku, gdy żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu (art. 67 ust. 3a ustawy). Niemniej wówczas istnieje konieczność złożenia przez dziadków oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną potwierdzającego stan faktyczny, a tym samym dający możliwość dokonania takiego zgłoszenia;

II.  potwierdzania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami, potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest możliwe:

  1. elektronicznie - po przedstawieniu przez świadczeniobiorcę dokumentu potwierdzającego tożsamość, tj.: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej - w przypadku osób do ukończenia 18. roku życia, świadczeniodawca będzie miał możliwość potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w uruchomionym przez NFZ systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) na podstawie numeru PESEL (art. 50 ustawy),
  2. na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (art. 50 i 240 ustawy),
  3. poprzez złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku nie potwierdzenia w sposób określony wyżej (art. 50 ustawy);

III. obowiązku zgłaszania wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego

Z nowo wprowadzonych przepisów wynika, że od 1 stycznia 2013 r.:

  1. osoba ubezpieczona, która zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, ma obowiązek poinformowania o okolicznościach powodujących konieczność wyrejestrowywania tych członków w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności (art. 76a ust. 2 ustawy), poprzez złożenie Kasie pisemnego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną. Złożenie oświadczenia nie jest konieczne w przypadku złożenia dokumentu wskazującego na utratę uprawnień do dalszego podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taki dokument będzie wówczas podstawą do dokonania przez Kasę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny (art. 76a ust. 1 ustawy);

IV. prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób kończących szkołę ponadgimnazjalną

Z wprowadzonego nowego brzmienia przepisu art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że prawo to wygasa dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów.