ZADANIA KRUS

A- A A+

Ubezpieczenie społeczne rolników

Przepisy ogólne dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników   

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej   

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Informacja dla osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające

UBEZPIECZENIE POMOCNIKA ROLNIKA

Ubezpieczenie pomocnika rolnika

TRYBY OBEJMOWANIA UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy)

Ubezpieczenie dobrowolne (na wniosek)

Tryb dokonywania zgłoszenia do ubezpieczenia  

SKŁADKI

Zasady wymierzania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Ulgi w spłacie należności, umorzenia

Dochodzenie należności

Pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za osoby zwalniane z pracy 

Liczba ubezpieczonych w KRUS (stan na 31 grudnia 2019 r.)


ZAŚWIADCZENIA

Wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ww. ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu w ewidencji KRUS